Όροι και προϋποθέσεις αλιείας τόννου και ξιφία από το έτος 2020

Όροι και προϋποθέσεις αλιείας τόννου και ξιφία από το έτος 2020

Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO). (Αριθμ. 4189/340423 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 35/17.01.2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και στόχος

Α. Η αλιεία των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO) ασκείται: 1. Από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας στην αιγιαλίτιδα ζώνη και στα διεθνή ύδατα.

2. Σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία καθώς και με τα διεθνή μέτρα διατήρησης, τα οποία υιοθετούνται από τη Διεθνή Επιτροπή Διαχείρισης Τόννου του Ατλαντικού (ICCAT) και στοχεύουν στη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των συγκεκριμένων ειδών.

Β.Τα αλιευτικά σκάφη οφείλουν να συμμορφώνονται με το κοινοτικό σύστημα ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και με τα εθνικά μέτρα ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις άσκησης της αλιείας

1. Για την άσκηση της αλιείας των ειδών του άρθρου 1, απαιτείται ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 σημ. β του Καν (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.
Για την άσκηση αλιείας και σε διεθνή ύδατα, απαιτείται επιπλέον ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα, η οποία χορηγείται από τη Γενική Δ/νση Αλιείας, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 4023/64557/2014 (Β’ 1307) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η άδεια αλίευσης χορηγείται σε συγκεκριμένο σκάφος και πλοιοκτήτη, δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται και ισχύει για ένα έτος με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της και μόνο εφόσον είναι σε ισχύ η αλιευτική άδεια του σκάφους.

3. Η άδεια αλίευσης ενεργοποιείται αυτόματα, από την ημερομηνία έναρξης αλιείας του είδους. Ο πλοιοκτήτης προσέρχεται άμεσα στη Λιμενική Αρχή, για την καταχώριση της άδειας αλίευσης στην αλιευτική άδεια του σκάφους.

Άρθρο 3
Κριτήρια αποκλεισμού αιτήσεων από τη διαδικασία αξιολόγησης

1. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης σε αλιευτικό σκάφος το οποίο δεν έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και δεν διαθέτει ενεργό λογαριασμό (ERS), ή διαθέτει και δεν καταγράφει την αλιευτική του δραστηριότητα αν και ήταν υπόχρεο.
2. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης σε αλιευτικό σκάφος το οποίο δεν έχει αλιευτική άδεια σε ισχύ και δεν διαθέτει τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία του Άρθρου 4 της παρούσας.
3. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης BFT σε αλιευτικό σκάφος το οποίο δεν έχει δηλωμένη παραγωγή BFT, ALB ή SWO κατά το έτος υποβολής της αίτησης, αν και του είχε χορηγηθεί σχετική άδεια το ίδιο έτος.
4. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης στα αλιευτικά σκάφη, τα οποία δεν διαθέτουν αριθμό καταχώρησης Κτηνιατρικής.

Άρθρο 4
Αλιευτικά Εργαλεία

Τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία για την αλιεία ξιφία, τόννου και μακρύπτερου τόννου είναι:

Α) αγκίστρια και πετονιές και διακρίνονται σε: Α1) αγκιστρωτά εργαλεία χειρός με κωδικό LHM και Α2) παραγάδια με κωδικό LLD.

Β) γρι-γρι με κωδικό PS για την αλιεία μακρύπτερου τόννου και ζωντανού τόννου με σκοπό την πάχυνση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΞΙΦΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΠΤΕΡΟΥ ΤΟΝΝΟΥ

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Η αίτηση του πλοιοκτήτη μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ της Π.Ε., με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται με τη συγκατάθεση όλων των συμπλοιοκτητών.
Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα ΟΣΠΑ εφόσον υφίστανται τα κριτήρια αποκλεισμού 1 και 2 του Άρθρου 3 της παρούσης. Το τέταρτο κριτήριο ελέγχεται από την Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων.
Η Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων ολοκληρώνει τη χορήγηση των αδειών αλίευσης, με την έκδοση Απόφασης η οποία καταχωρίζεται στο ΟΣΠΑ.

2. Η Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής διαβιβάζει κάθε έτος στην Ε. Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συγκεντρωτικό κατάλογο όλων των σκαφών ελληνικής σημαίας στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση της αλιείας των ειδών.
Μετά τη διαβίβαση του καταλόγου στην Ε. Επιτροπή, δεν είναι δυνατή η χορήγηση επιπρόσθετων αδειών αλίευσης ξιφία και η επικαιροποίηση του καταλόγου με την προσθήκη επιπλέον σκαφών, κατά συνέπεια σκάφη τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο δεν θα έχουν το δικαίωμα άσκησης αλιείας ξιφία.

ΤΜΗΜΑ II
ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΝΝΟΥ

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και χορήγησης αδειών αλίευσης για άσκηση αλιείας τόννου

1. Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας αλίευσης τόννου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους συμπλοιοκτήτες. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας.

2. Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ της Π.Ε.
α) Ελέγχει τα κριτήρια του άρθρου 3 και τα στοιχεία του σκάφους, μέσω του ΟΣΠΑ.
β) Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 7 και
γ) Διαβιβάζει με συστημένη επιστολή την αίτηση, με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και με αιτιολογημένη εισήγηση, στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Το εμπρόθεσμο της υποβολής ελέγχεται είτε από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, είτε από την ημερομηνία που καταγράφεται στη συστημένη επιστολή.

3. Η Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πό-ρων, ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις που συνοδεύονται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
Αιτήσεις οι οποίες δεν διαβιβάζονται μέσω της ΔΑΟΚ της ΠΕ, ή συνοδεύονται από ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών, ή διαβιβάζονται χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΑΟΚ, ή έχουν πρωτοκολληθεί στη ΔΑΟΚ μετά την 10η Σεπτεμβρίου, ή έχουν πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων μετά την 10η Οκτωβρίου, δεν τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά.

4. Η Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πό-ρων ολοκληρώνει τη διαδικασία της αξιολόγησης και βαθμολόγησης βάσει των κριτηρίων του Άρθρου 8 και του Παραρτήματος και καταρτίζει κατάλογο με βάση τη σειρά κατάταξης.

5. Ο συνολικός αριθμός των χορηγούμενων αδειών αλίευσης καθορίζεται κάθε χρόνο, με βάση την ετήσια εθνική ποσόστωση και το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιείας που υποβάλλεται στην Ε. Επιτροπή.

6. Η δυνατότητα χορήγησης άδειας αλίευσης σε σκάφη με το εργαλείο γρι-γρι για την αλιεία ζωντανού τόννου καθορίζεται κάθε χρόνο στο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της αλιείας που υποβάλλεται στην Ε. Επιτροπή.

7. Στην περίπτωση πλοιοκτητών, που είναι κάτοχοι πε-ρισσότερων του ενός αλιευτικού σκάφους σε ποσοστό άνω του 50%, άδεια αλίευσης τόννου χορηγείται μόνο σε ένα σκάφος .

8. Ο κατάλογος των αλιευτικών σκαφών στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης, διαβιβάζεται κάθε χρόνο, πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, στην Ε. Επιτροπή. Μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους μπορεί να γίνει δεκτή στην περίπτωση που ένα από τα δηλωθέντα αλιευτικά σκάφη αδυνατεί να ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα λόγω επιχειρησιακών προβλημάτων ή για λόγους ανωτέρας βίας ή κατόπιν σχετικού αιτήματος τροποποίησης των στοιχείων του σκάφους ή/και του πλοιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αποδοχή της Ε. Επιτροπής και της ICCAT. Στην περίπτωση ανωτέρας βίας ή επιχειρησιακών προβλημάτων, το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος αντικαθίσταται με άλλο σκάφος, με βάση τη σειρά κατάταξης, στο οποίο χορηγείται άδεια αλίευσης.

Άρθρο 7
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πρόσφατο λογαριασμό από Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας ή εκκαθαριστικό εφορίας για την πιστοποίηση του μόνιμου τόπου κατοικίας. Στην περίπτωση που υπάρχει συμπλοιοκτησία, όλοι οι συμπλοιοκτήτες υποχρεούνται να προσκομίζουν αυτό το δικαιολογητικό.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης, όπου απαιτείται.

3. Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση, για το ποσοστό αναπηρίας.

4. Κάτοψη του σκάφους όπου θα σημειώνονται οι μόνιμοι θάλαμοι συντήρησης αλιευμάτων και δολωμάτων, στην περίπτωση ύπαρξης διπλών ψυγείων.

5. Για την αλιεία ζωντανού τόννου, δεν απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση για το μόνιμο τόπο κατοικίας, όμως απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του/των πλοιοκτήτη/πλοιοκτητών για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης στο σκάφος».

6. Αριθμό καταχώρισης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ. ή προσκόμιση της απόφασης Κτηνιατρικής από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο).

7. Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη ότι εφόσον του χορηγηθεί η άδεια αλίευσης ερυθρού τόννου και για την περίοδο αλίευσης του, η σύνθεση του πληρώματος θα είναι μέχρι και τέσσερα (4) άτομα. Η δήλωση αυτή προσκομίζεται μόνο από τους πλοιοκτήτες με σκάφος με ολικό μήκος μικρότερο των 12μ.

Άρθρο 8
Κριτήρια για την υπαγωγή των αιτήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης

1. Τα κριτήρια του Άρθρου 3 της παρούσης.

2. Αποκλείονται σκάφη, στην αλιευτική άδεια των οποί-ων περιλαμβάνεται το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού (ΟΤΒ) και το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (SB).

3. Αποκλείονται σκάφη που υπέπεσαν σε αλιευτική παράβαση κατά το άρθρο 9 της παρούσας, το προηγούμενο έτος από την υποβολή της αίτησης καθώς και για το τρέχον έτος μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας αλίευσης. Τούτο ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία, ο κάτοχος της αλιευτικής άδειας του σκάφους ή ο κυβερνήτης αυτού, έχουν υποβάλει προσφυγή κατά της Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην Ειδική Επιτροπή Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών και η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει σε βάρος αυτών.
Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης αλιευτικού σκάφους που αιτείται άδεια αλίευσης έχει προσφύγει κατά Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παραβάσεις κατά το άρθρο 9 της παρούσας, στην Ειδική Επιτροπή Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών και εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής, η προσφυγή εξετάζεται άμεσα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης.

4. Αποκλείονται σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 9 μ.

5. Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης ζωντανού τόννου σε σκάφος το οποίο δεν διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό στερεοσκοπικής βιντεοκάμερας για την καταγραφή της δραστηριότητας μεταβίβασης.

Άρθρο 9
Αλιευτικές παραβάσεις που εξετάζονται πριν τη διαδικασία αξιολόγησης

1. Αλιεία κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης άκρως μεταναστευτικών ειδών.
2. Χρησιμοποίηση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων για την αλιεία άκρως μεταναστευτικών ειδών.
3. Αλιεία υπομεγεθών ατόμων άκρως μεταναστευτικών ειδών.
4. Μεταφόρτωση εν πλω.
5. Μη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου καθώς και πλημμελής καταγραφή των στοιχείων των αλιευμάτων και των συναφών δεδομένων.
6. Εκ προθέσεως παρέμβαση στην εν γένει λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης VMS.
7. Παρακώλυση του έργου των επιθεωρητών.

Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου και σύστημα βαθμολόγησης των σκαφών

1. Οι άδειες αλίευσης χορηγούνται σε αλιευτικά σκάφη που έχουν την ικανότητα να ασκήσουν τη στοχευόμενη αλιεία τόννου και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις άσκησης της αλιείας και στις διαδικασίες χειρισμού του αλιεύματος.

2. Για το σκοπό της αξιολόγησης, της εφαρμογής κριτηρίων και της βαθμολόγησης, οι αιτήσεις κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α. Σκάφη των οποίων οι πλοιοκτήτες έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών και αιτούνται να τους χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια αλίευσης.
Β. Σκάφη τα οποία διέθεταν άδεια αλίευσης τόννου το προηγούμενο της αίτησης έτος.
Γ. Σκάφη με βάση το ολικό τους μήκος: Γ1: 9,00 – 11,99 μ.
Γ2:. 12,00 – 14,99 μ.
Γ3: 15 – 17,99 μ.
Γ4: Μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 18 μ.

3. Η κατανομή των αδειών στις κατηγορίες των σκα-φών, γίνεται ως εξής:
Για την κατηγορία Γ1, χορηγούνται άδειες αλίευσης σε όλα τα αλιευτικά σκάφη με πλήρωμα μέχρι και τέσσερα (4) άτομα, κατά την περίοδο αλίευσης ερυθρού τόννου.
Σε περίπτωση που σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 12 μ., δεν εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, γιατί η σύνθεση του πληρώματος είναι τουλάχιστον πέντε (5) άτομα, τότε θα αξιολογούνται με τα σκάφη της κατηγορία που έχουν ολικό μήκος 12-14,99 μ.
Για την κατηγορία Α, δύο (2) άδειες από το σύνολο των χορηγούμενων αδειών, κάθε έτος.
Το υπόλοιπο των χορηγούμενων αδειών κατανέμεται ως εξής:
Για την κατηγορία Β, χορήγηση άδειας αλίευσης σε ποσοστό 15%. Το κριτήριο επιλογής είναι σκάφη τα οποία αλίευσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα τόννου εφόσον πραγματοποίησαν αριθμό εκφορτώσεων μεγαλύτερο του 60% του μέγιστου αριθμού των εκφορτώσεων αλιευτικού σκάφους που διέθετε άδεια τόννου το ίδιο έτος. Εφόσον στην κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και αλιευτικά σκάφη με μήκος 9,00 – 11,99 μ., υπαγόμενα στην κατηγορία Γ1, στα οποία χορηγείται άδεια, το ποσοστό 15% συμπληρώνεται με τα επόμενα στον πίνακα αλιευτικά σκάφη της κατηγορίας.
Για την κατηγορία Γ2 ποσοστό 30% κατά ακέραιο αριθμό.
Για την κατηγορία Γ3 ποσοστό 35% κατά ακέραιο αριθμό.
Για την κατηγορία Γ4 ποσοστό 20% κατά ακέραιο αριθμό.
Στην κατηγορία Γ κατανέμεται τουλάχιστον μία (1) άδεια αλίευσης ανά Περιφέρεια, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, με την προϋπόθεση ο πλοιοκτήτης να είναι μόνιμος κάτοικος της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

Η διαδικασία κατανομής στις κατηγορίες Γ2, Γ3, Γ4 είναι η εξής:
• Κατάταξη όλων των αιτήσεων με βάση τη βαθμο-λογία τους για σκάφη που συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 25% της μέσης βαθμολογίας όλων των αιτήσεων που εντάσσονται στη διαδικασία αξιολόγησης. – Επιλογή ενός (1) σκάφους ανά Περιφέρεια, ανεξάρτητα από την κατηγορία μήκους, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.
• Η Περιφέρεια που δεν εξασφαλίζει μία (1) άδεια αλί-ευσης λαμβάνει την απαιτούμενη άδεια από Περιφέρειες που εξασφαλίζουν περισσότερες από μία (1) άδειες αλίευσης, αποκλείοντας αιτούντες με το μικρότερο αριθμό μορίων στις παραπάνω κατηγορίες από οποιαδήποτε Περιφέρεια προκύψει.
• Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε οποιαδήποτε υποκατηγορία εκ των Γ2, Γ3, Γ4 είναι μικρότερος από τον αριθμό των αδειών που αντιστοιχούν στην εν λόγω υποκατηγορία, οι πλεονάζουσες άδειες κατανέμονται κατά προτεραιότητα στις άλλες κατηγορίες Γ, βάσει των αιτήσεων.

4. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των κατηγοριών εφαρμόζονται τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης του παρόντος άρθρου, καθώς και το σύστημα βαθμολογίας των αιτήσεων, του Παραρτήματος.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η άδεια αλίευσης θα χορηγείται στο σκάφος με τη μεγαλύτερη συνολική παραγωγή στα είδη τόννος, ξιφίας και μακρύπτερος τόννος, σύμφωνα με το Παράρτημα.

6. Οι άδειες αλίευσης που πιθανόν παραμένουν αδιάθετες από την κατηγορία Α, καθώς και από τα υπόλοιπα του ποσοστού ανά κατηγορία, δίνονται στην κατηγορία Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 11
Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος της αλιείας τόννου (Thunnus thynnus BFT)

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλιείας τόννου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 30 κιλά ή 115 εκατοστά μεσουραίο μήκος.
Για τα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια αλίευσης τόννου σε ισχύ, επιτρέπεται ποσοστό μέχρι 5% υπομεγεθών αλιευμάτων τόννου βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών ή μεσουραίου μήκους μεταξύ 75-115 εκατοστών. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόννου, σε αριθμό ιχθύων, που διατηρούνται στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή. Το βάρος των υπομεγεθών ατόμων καταχωρίζεται σε ξεχωριστή στήλη στο ημερολόγιο αλιείας.

Άρθρο 12
Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος της αλιείας ξιφία (Xiphias gladius)

Απαγορεύεται η αλιεία ατόμων ξιφία με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο των 100 εκατοστών ή ζώντος βάρους μικρότερου των 11,4 κιλών, ή βάρους ατόμων εκσπλαγχνισμένων και χωρίς βράγχια μικρότερου των 10,2 κιλών.
Προβλέπεται όριο ανοχής για τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης σε ισχύ, που αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η τυχαία σύλληψη δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 5% κατά βάρος ή και αριθμό ατόμων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 13
Ανάκληση ή ακύρωση των αδειών αλίευσης

1. Αναστολή ή οριστική αφαίρεση της άδειας αλίευσης του σκάφους γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) άσκηση αλιείας μετά την εξάντληση της ποσόστωσης τόννου,
β) άσκηση αλιείας των ειδών ξιφία, τόννου και μακρύπτερου τόννου κατά την περίοδο χρονικής απαγόρευσης.

2. Η άδεια αλίευσης που χορηγείται σε σκάφη για άσκηση αλιείας τόννου, ξιφία και μακρύπτερου τόννου αναστέλλεται ή ανακαλείται από την εκδούσα αρχή, όταν συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο το απόθεμα των ειδών του άρθρου 1, ή δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και οι υποχρεώσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 14
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων των Άρθρων της παρούσας, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181), με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών ποινικών διατάξεων και της αριθμ. 3866/78486/14-07-2015 απόφασης Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας».

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

Ειδικά για τις άδειες αλίευσης που θα ισχύουν το έτος 2020
1. Απαιτείται η υποβολή αιτήσεων ως εξής:
α) Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου,
i) Για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης, απαιτείται επικαιροποίηση με την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους αλιείς, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο αριθμός καταχώρισης Κτηνιατρικής.
ii) Νέες αιτήσεις που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό καταχώρισης Κτηνιατρικής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΟΣΠΑ.
β) Χορήγηση αδειών αλίευσης ερυθρού τόννου
i) Για όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης, απαιτείται επικαιροποίηση με την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους αλιείς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Η συμπληρωματική αίτηση θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6 και
7 του άρθρου 7 κατά περίπτωση, ii) Για νέες αιτήσεις απαιτείται η προσκόμιση όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 7.
2. Οι νέες και οι συμπληρωματικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν κατά περίπτωση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διαβίβαση των αιτήσεων από τις Υπηρεσίες Αλιείας των ΔΑΟΚ, στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι πέραν της 25ης Ιανουαρίου 2020.
Μετά τις ανωτέρω προθεσμίες θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη χορήγηση των αδειών αλίευσης στα αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην αλιεία των άκρως μεταναστευτικών ειδών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μοριοδότηση για όλες τις κατηγορίες του Άρθρου 10 της παρούσης:

α) Μόνιμοι κάτοικοι μικρού νησιού με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους: 5 μόρια

β) Ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%: 5 μόρια (ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων).

γ) Ύπαρξη διπλών μόνιμων ψυγείων: 10 μόρια.

δ) Συνολικά στοιχεία παραγωγής σε κιλά, όλων των ειδών του άρθρου 1, το προηγούμενο, της υποβολής της αίτησης έτος και κατά το έτος υποβολής της αίτησης μέχρι 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΟΣΠΑ. Ειδικά για την παραγωγή του τόννου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία καταχώρισης στα e-BCDs.

0-500 κιλά: 0 μόρια
501-1000: 2 μόρια
1001-2000: 4 μόρια
2001-3000: 6 μόρια
3001-4000: 8 μόρια
4001-5000: 11 μόρια
5001-6000: 14 μόρια
6001-7000: 17 μόρια
7001-8000: 20 μόρια
8001-9000: 24 μόρια
9001-10000: 28 μόρια
10001-12500: 30 μόρια
12501-15000: 32 μόρια
15001-17500: 34 μόρια
17501-20000: 36 μόρια
20001-22500: 38 μόρια
22501-25000: 40 μόρια
25001-27500: 42 μόρια
27501-30000: 44 μόρια
30001-35000: 48 μόρια
35001 και άνω: 50 μόρια

Ο συντελεστής βαρύτητας της παραγωγής του κάθε είδους καθορίζεται ως εξής:

Τόννος: 1
Ξιφίας: 1
Μακρύπτερος τόννος: 0,2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι αριθμ. 5632/104626/29-9-2015 (Β΄ 2151) και 3380/86293/ 10-08-2017 (Β΄ 3214) υπουργικές αποφάσεις παύουν να ισχύουν.

Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση τις καταργούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.