Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Τρογκάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής), του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Διασυναριακά Προγράμματα- Θαλάσσια Λεκάνη Μεσογείου» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:
«Τεχνικός-Ειδικός στη Μελέτη Φυσικών Προϊόντων (Soxhlet, Στήλες, HPLC, κυτταροκαλλιέργειες, κλπ»

Υποβολή αιτήσεων και Προθεσμία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και την 15/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%A55%CE%97469%CE%927%CE%97-2%CE%97%CE%9B

Πηγή: Δημοσιογραφικά – ydmed.gov.gr