Παραχώρηση, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων

Αριθμ. 143555/2413 – ΦΕΚ B 3095 – 28.09.2016
Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

Καθορίζεται ο τρόπος, η ακολουθητέα διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου για την παραχώρηση, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων τα οποία βρίσκονται σε Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε Δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις