Παραμονή ζώων συντροφιάς (σκύλοι) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα

Παραμονή ζώων συντροφιάς (σκύλοι) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα

Όροι παραμονής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλοι), εκτός της κατοικίας του ιδιοκτήτη τους, σε ιδιόκτητα αγροκτήματα. Ερμηνεία του όρου «εθελοντές αλλοδαποί κτηνίατροι»

1) Επιτρέπεται να παραμένουν τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (σκύλοι) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα, όπου δεν υπάρχει κατοικία καθώς και σε αγροκτήματα όπου υπάρχουν καλλιέργειες, ως φύλακες των καλλιεργειών, εφόσον ασκείται άμεση επίβλεψη και εποπτεία αυτών είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε από τα πρόσωπα που ορίζονται ως φύλακες των ζώων από τους ιδιοκτήτες και υπό την προϋπόθεση α) ότι τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Ν. 4039/2012 στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (άρθρο 5) και β) ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, (στους οποίους κανόνες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η παραμονή των ζώων σε κατάλληλες κατασκευές σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα), καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Διατήρηση κατοικίδιου (σκύλου) σε μπαλκόνι. Ασφαλιστικά μέτρα κατά των ιδιοκτητών

2) Δεν απαιτείται για την κατά τα άνω παραμονή, η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων ομοίων με αυτές που προβλέπει ο νόμος (Ν. 604/1977, Π.Δ. 463/1978, ΚΥΑ 280262/2003 για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3) Ως αλλοδαποί κτηνίατροι, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ.11 του Ν. 4039/2012, θεωρούνται τόσο οι κτηνίατροι οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 130/2013