Παράρτημα ΚΕΠ 207ΠΒ Δήμου Λαρισαίων στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/ 18/2736 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4219/28.12.2016

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 207, στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ 207 Δήμου Λαρισαίων Νομού Λάρισας, με ηλεκτρονικό αριθμό 207ΠΒ, το οποίο θα εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας και θα λειτουργεί με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, την 9η Ιανουαρίου 2017.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 207ΠΒ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και όχι από υπαλλήλους του Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 207ΠΒ θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Λαρισαίων.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 207ΠΒ, στο Δήμο Λαρισαίων θα λειτουργούν συνολικά έξι (6) ΚΕΠ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ