Παράταση επιδότησης ενοικίου ομογενών της τέως Σοβιετικής Ένωσης

Παρατείνεται αναδρομικά η διάρκεια επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης

 

Αριθμ. 47847 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3961/26.07.2022
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε αναδρομικά τη διάρκεια επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών μέχρι 31.12.2022.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 055 (κωδικός:2015ΣΕ05500001) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτού (1.438.407,81€), αναλυτικότερα:

– για τις υποχρεώσεις του έτους 2020, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης μέχρι το ποσό τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (479.469,27).

– για τις υποχρεώσεις του έτους 2021, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης μέχρι το ποσό τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (479.469,27).

– για τις υποχρεώσεις του έτους 2022, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης μέχρι το ποσό τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (479.469,27)