Παράταση πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Παράταση πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Με την απόφαση 1444/204642/12-08-2019 (ΦΕΚ B’ 3371/31-08-2019) παρατείνεται η προθεσμία της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, μέχρι τις 30-09-2019