Παράταση Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

etaireiesΑριθμ. ΟΙΚ.: 14217/2690 – ΦΕΚ Β 3277 – 23.12.2013

Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/16.7.1986), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/16.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α΄/1995) «Σύσταση της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.»
3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/ 25.06.2013).
4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.2013).
5. Την με ΑΠ 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (ΦΕΚ 1653/Β΄/04.07.2013) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
6. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
7. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
8. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
9. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
10. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.
13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/2007), και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013).
14. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24.7.2008 (ΦΕΚ 1965/Β΄/2008).
15. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.
16. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13.10.2008, όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ υπ αριθμ. πρωτ. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β΄/2008 και 2652/Β΄/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β΄/ 2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β΄/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β΄/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β΄/2009).
17. Την υπ αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» (ΦΕΚ 77/Α΄/1996).
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». (ΦΕΚ 92/Α΄/97).
20. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 2462/706/0020/03.05.2011 με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). (ΦΕΚ 912/Β΄/2011).
21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2761/496/Α2/20.05.2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Νέα–Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 5987/466/24.05.2011 Υ.Α. του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 8803/741/19.07.2011 (ΦΕΚ 1811/Β΄/2011), 14703/3694/17.10.2011 (ΦΕΚ 2580/Β΄/2011) και Οικ.6689/943/15.06.2012 (ΦΕΚ 2019/Β/20-6-2012) αποφάσεις του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύει.
23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5028/10.09.2013 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα «Ανάγκη τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και το συνημμένο σε αυτό παράρτημα, καθώς και η σχετική με αυτό ηλεκτρονική αλληλογραφία.
24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8822/2285/A2/29.11.2013 έγγραφο της ΕΥΔ – ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και βελτιώσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
25. Την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης και του ρυθμού απορροφητικότητας του Προγράμματος.
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τα ακόλουθα σημεία του Οδηγού του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ως ακολούθως:

1) Διαγράφεται η φράση «…..και εγγραφή της δαπάνης στα πάγια της επιχείρησης» στην τρίτη παράγραφο της περίπτωσης (6) – «Δαπάνες Τεχνικής/ Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» του υποκεφαλαίου 9.2. – «Επιλέξιμες ανά κατηγορία δαπάνες», του κεφαλαίου 9, και η παράγραφος διατυπώνεται ως εξής:
«Για κάθε δαπάνη τεχνικής/συμβουλευτικής υποστήριξης, για να είναι επιλέξιμη, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ανεξαρτήτως του κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας»

2) Στο υποκεφάλαιο 9.4 «Εξόφληση Δαπανών» του κεφαλαίου 9, επαναδιατυπώνονται το τέταρτο και το πέμπτο σημείο της παραγράφου «Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης», ως εξής:
«• Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή (γ) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου της ενίσχυσης, το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).
• Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή. Για την πιστοποίη­ση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού (extrait), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα φαίνεται ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (δ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Στην ίδια παράγραφο προστίθεται νέο σημείο ως εξής:
«• Με χρήση Χρεωστικής – Πιστωτικής κάρτας. Προϋ­πόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η χρεωστική – πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου του λογαριασμού της χρεωστικής – πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής μέσω χρεωστικής –πιστωτικής εταιρικής κάρτας απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του λογαριασμού (extrait) χρέωσης της εταιρικής χρεωστικής – πιστωτικής κάρτας (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή και (γ) καρτέλα προμηθευτή (λογαριασμός 50)».
Επίσης, στο δεύτερο σημείο της παραγράφου για τους «Αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης» αντικαθίσταται η φράση: «β) καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών», ως εξής:
«β) καρτέλα ταμείου (λογαριασμός 38) ή/και extrait εταιρικού λογαριασμού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των μετρητών, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά)».

3) Διαγράφεται η προτελευταία παράγραφος του υποκεφαλαίου 9.4 – «Εξόφληση Δαπανών», του κεφαλαίου 9, ήτοι διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
«Προκειμένου για αγορά καινούριου, συγχρόνου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό, χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από τον φορέα της επένδυσης πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση:
• από επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης και
• από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπο του και ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι καινούργιος.»
Επίσης επαναδιατυπώνεται η τελευταία παράγραφος του υποκεφαλαίου 9.4 – «Εξόφληση Δαπανών», του κεφαλαίου 9, ως εξής:
«Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) μέχρι 31.12.2012 και σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) από 1.1.2013 και εντεύθεν».

4) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα τετράμηνης (4) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Για τις νέες εντάξεις που δύναται να προκύψουν κατόπιν εξέτασης και αποδοχής σχετικών αιτημάτων θεραπείας, η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται εξ αρχής σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, στις διατάξεις του προγράμματος. Για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει την 15/12/2015.»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνονται και προσαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία του Οδηγού.

5) Αντικαθίσταται η περίπτωση (Α) «Εκθέσεις Προόδου Έργων» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Η παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω επιτόπιων ελέγχων του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των έργων τους από ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα ελέγχου του ΕΦΔ κατόπιν αιτήματος πιστοποίησης του δικαιούχου.
Το αίτημα πιστοποίησης του δικαιούχου θα συνοδεύεται απαραίτητα από Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου έργων (Ενδιάμεση Έκθεση και Έκθεση Ολοκλήρωσης) οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Το αναλυτικό περιεχόμενο των εκθέσεων, ο χρόνος υποβολής τους καθώς και τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε ΑΕΠ θα αποσταλούν από τον ΕΦΕΠΑΕ στους Δικαιούχους μετά/ή με την υπογραφή της απόφασης ένταξης.
• Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30 % του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.
• Δύναται να γίνει πιστοποίηση οικονομικού αντικειμένου προκαταβολών τις οποίες καταβάλει ο δικαιούχος προς τον προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο αυτών των προκαταβολών δε θα υπερβαίνει το 30% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
• Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αίτησης συνολικής πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου (υποβολή απευθείας Έκθεσης Ολοκλήρωσης).
• Κάθε Έκθεση/αίτημα ενδιάμεσης πιστοποίησης/ ολοκλήρωσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης όσον αφορά στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου και καταβολής της επιχορήγησης που αναλογεί.
Για την περίπτωση των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Προόδου μόνο και μέχρι ποσοστού 60% της συνολικά εγκεκριμένης επιχορηγούμενης δαπάνης, ο ΕΦΕΠΑΕ θα κάνει χρήση των διοικητικών επαληθεύσεων αντί επιτόπιων ελέγχων, εκτός και εάν ο δικαιούχος αιτηθεί την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
Για την πιστοποίηση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης είναι υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος και ο πλήρης έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο σύνολό τους.»

6) Αντικαθίσταται η παράγραφος «Οικονομική Πιστοποίηση» της περίπτωσης (Β) «Έλεγχοι Έργων», του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου» του κεφαλαίου 14, ως εξής:
«Οικονομική Πιστοποίηση
Η οικονομική πιστοποίηση πραγματοποιείται, είτε διοι­κητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (Α) «Εκθέσεις Προόδου Έργων», είτε με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης).
Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο:
• εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών καθώς και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους.
• ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράμματος. Το όργανο ελέγχου ελέγχει και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κ.λπ.).
Μετά το πέρας του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον διοικητικό ή στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το απαιτούμενο Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης), εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης και εν συνεχεία αποστέλλει στο δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν καθώς και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν. Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 14.3»

7) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:
• Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής ή τυχόν εν ισχύ τροποποιήσεις της.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ (ή απαλλαγής όπου απαιτείται), που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/ διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.
• Σε κάθε περίπτωση η χρονική διάρκεια της ως άνω διαδικασίας Δεν δύναται να ξεπερνά την ημερομηνία της 15.12.2015.
Επίσης τροποποιείται η τελευταία παράγραφος της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε και η τελευταία πράξη που αφορούσε την ολοκλήρωση του έργου (π.χ. αν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και υπολείπεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας τότε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου θα εκληφθεί η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εφόσον δεν υπερβαίνει το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί (κεφ. 10 και 14.7).
Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι διαθέσιμη εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου και των παρατάσεων του, η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, για την ημερομηνία ολοκλήρωσης (με τους όρους και επιφυλάξεις του κεφ. 14.2) λαμβάνεται υπόψη άλλη πράξη όπως τελευταία πληρωμή, έκδοση πιστοποίησης – διαπίστευσης κτλ.»

8) Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης (Β) «Ενδιάμεσες Καταβολές» του υποκεφαλαίου 14.3 «Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθούν δύο το πολύ, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) του έργου.»

9) Προστίθεται τέταρτη παράγραφος στο τέλος της περίπτωσης (Α) «Προκαταβολή» του υποκεφαλαίου 14.3 «Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Χωρίς να παραβιάζονται οι όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση εγγυητικής επιστολής ορισμένου χρόνου εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν, προ της λήξης της εγγυημένης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε εγγυητικής επιστολής, να προσκομισθεί άλλη εγγυητική επιστολή για το τυχόν υπολειπόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης της προκαταβολής. Η σχετική αίτηση στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την προβλεπόμενη ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Η όποια προμήθεια/επιβάρυνση προκύπτει από αυτή τη διαδικασία αυτή δεν αποτελεί επιλέξιμο κόστος/δαπάνη για το πρόγραμμα.»

10) Τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα Δικαιο­λογητικά», ως εξής:
«Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή
– Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
• Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση
• Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση.
– Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε.
– Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε., ΙΚΕ
– Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) από διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε, ατομική επιχείρηση
• Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ (για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
• Βεβαίωση της οικίας Υπηρεσίας (π.χ. Περιφέρειας/ΓΕΜΗ/κ.λπ. περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων)
• Για ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη χρημάτων, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση:
– Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε.
– Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε., ΙΚΕ
– Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε.
• Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του Δ.Σ. (εκτός ΟΕ, ΕΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ατομικών επιχειρήσεων)
• Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και μόνο κατά την πρώτη εκταμίευση).
• Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων.
• Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωμή γίνεται με επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό του δικαιούχου.
• Έντυπο Ε7 και θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (για ολοκλήρωση/αποπληρωμή).
• Εάν απαιτείται, δικαιολογητικά σχετιζόμενα με τον έλεγχο σώρευσης De Minimis.»
Επιπλέον τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος, ως εξής:
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις εδαφίου «Δ – Παραλαβή του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.».
Επίσης τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος, ως εξής:
«Απεντάσσονται αυτόματα και οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες εντός 24 μηνών αντίστοιχα (ή 28 μηνών εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης, καθώς και το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέροντα στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14, όπως τροποποιείται.»

11) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του κεφάλαιο 14, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφ. 10, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ πριν το πέρας του έργου (24 μήνες – βλέπε κεφάλαιο 10). Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία αυτή και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.»

12) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.8 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου», του κεφαλαίου 14, ως εξής:
«Είναι δυνατές δύο μόνο τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης, νομικής μορφής, χρηματοδοτικού σχήματος) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησής του. Επίσης η μεταφορά δαπανών (μεταξύ κατηγοριών δαπανών) δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα όρια που τίθενται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος.
Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στον αρμόδιο ΕΦΔ, πριν την ημερομηνία του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί – βλέπε κεφ. 10 και 14.7), με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν την τροποποίηση (π.χ. προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) ο οποίος εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Δράσης και εκδίδεται σχετική τροποποιητική απόφαση.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με:
• τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
• τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας προτεινόμενης λύσης
και γνωμοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη μερική ή ολική αποδοχή του αιτήματος και έκδοση σχετικής απόφασης.
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει/ απορρίπτει αιτήματα επενδυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας τα οποία αναφέρονται σε:
– Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελετών, ISO, παρακολούθησης του επιχειρηματικού σχεδίου, φορέων πιστοποίησης
– Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και τέσσερις (4) μήνες.
– Μεταβολή νομικής μορφής της επιχείρησης.
– Αλλαγή εξοπλισμού ή λογισμικού πληροφορικής.
– Αλλαγή συμμετοχής σε εκθέσεις
– Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και σκοπιμότητας των δαπανών καθώς και
– Αιτήματα αλλαγής εξοπλισμού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του.
– Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος.
– Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης εφ’ όσων δεν επηρεάζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης.
– Αλλαγή επωνυμίας επιχείρησης.
– Μεταφορές κονδυλίων μέχρι 20% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού χωρίς τη σύγκλιση της επιτροπής παρακολούθησης.
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης/ενδιάμεσης δόσης χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης, και κατά την διενέργεια του ελέγχου ο ΕΦΕΠΑΕ διαπιστώσει ότι υφίστανται επιλέξιμες τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτός ισχύει, τότε (ο ΕΦΕΠΑΕ) δύναται να παραλάβει το έργο κατά τα ανωτέρω (παρ. 14.2(Δ)), εισάγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και πιστοποίησης του έργου και ενημερώνει. Εν συνεχεία αποστέλλει στο Δικαιούχο σχετική επιστολή με τις δαπάνες που πιστοποιήθηκαν και αυτές που δεν πιστοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα συνολικά στοιχεία σχετικά με την παραλαβή του έργου. Κατόπιν αυτών, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 14.2 (Δ) και 14.5 του Οδηγού.
Σχετικά με αιτήματα τροποποίησης επί δαπανών που αφορούν την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ, δεν δύναται να μειώνεται το κόστος τους ως αποτέλεσμα μείωσης ή κατάργησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
Σε κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις των αιτημάτων τροποποίησης υπέχουν έγκριση τροποποίησης του τεχνικού παραρτήματος και της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης του Δικαιούχου ως προς τις εν λόγω τροποποιήσεις.
Τα ανωτέρω δύναται να τροποποιούνται/ανακατανέμονται με Απόφαση του Υπουργού ή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»

13) Τροποποιείται η παράγραφος 3 του κεφαλαίου 15 «Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων», ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις υφιστάμενες και νέες εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δηλαδή είτε της μη διατήρησης του νέο-προσληφθέντος εξειδικευμένου προσωπικού είτε της γενικής μείωσης προσωπικού, ο δικαιούχος θα επιστέφει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού προσαυξημένο (ως ποινή) κατά 3% της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΔ για την ακριβή καταμέτρηση του προσωπικού».

14) Τροποποιείται ο τίτλος του Παραρτήματος V και διαμορφώνεται, ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

15) Τροποποιούνται τα παραδοτέα του παραρτήματος V για τον εξοπλισμό και τις κτιριακές δαπάνες, ως εξής:
«2. Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού», στο πέμπτο σημείο:
«Αντίγραφο σχετικών πιστοποιητικών, σήμανση CE ή/και δήλωση συμμόρφωσης συνοδευόμενα με τεχνικό φάκελο του μηχανήματος. Επιπλέον των ανωτέρω, και μόνο στις περιπτώσεις που το μηχάνημα είναι ιδιοκατασκευή από τον προμηθευτή, απαιτείται και πλήρης ανάλυση κόστους. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος δεν είναι στην επιχείρηση αλλά στον προμηθευτή/κατασκευαστή δύναται να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ύπαρξης τεχνικού φακέλου στην έδρα του κατασκευαστή/προμηθευτή. »

16) Στο παράρτημα V στην παράγραφο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο τέταρτο σημείο τροποποιείται η τελευταία παράγραφος που αφορά το Φυσικό Αντικείμενο, ως εξής:
«Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τη ΔΟΥ εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το κατά περίπτωση όριο που ορίζουν ως υποχρεωτικό για θεώρηση οι σχετικές εν ισχύ διατάξεις (π.χ. πάνω από 6.000,0€ για εκτέλεση τεχνικού έργου). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το συνολικό τελικό ποσό που θα υποβληθεί για πιστοποίηση είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν υπάρχει άλλη απαίτηση από τα δύο μέρη τότε θα προσκομίζεται λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού είτε Υ.Δ με γνήσιο της υπογραφής και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη στις οποίες θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική ή οποιαδήποτε μορφής απαίτηση.

17) Στο παράρτημα «ΧV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ»:
α) Στο βήμα 1 αντικαθίστανται τα 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης με 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
β) Στο βήμα 6 διαγράφεται το δικαιολογητικό: «Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης (ΔΒΚ), από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 3ης κατηγορίας (Ν. 858/1979). Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης».

18) Όπου στο κείμενο του Οδηγού του Προγράμματος και στα Παραρτήματα αυτού υπάρχουν οι λέξεις ΥΠΟΙΑΝ και ΚΒΣ αντικαθίστανται αντίστοιχα με τις λέξεις ΥΠΑΑΝ και ΚΦΑΣ.

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 5987/466/24.05.2011 Υ.Α. του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1077/Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο υποβολής αιτημάτων παράτασης και τροποποιήσεων όπου αυτό απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ