Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Αριθμ. 743/14 – ΦΕΚ B 83 – 19.01.2015

Σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά.

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση αφορά στο σύνολο κανόνων που διέπουν τη σύσταση και την έναρξη λειτουργίας ενός ενιαίου σχήματος ηλεκτρονικής αποτύπωσης, συλλογής και διάθεσης στο κοινό των στοιχείων και των αντιστοίχων λιανικών τιμών τιμολογίων ταχυδρομικών υπηρεσιών των υπόχρεων παρόχων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, με σκοπό οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές να μπορούν να προβούν σε ανεξάρτητη συγκριτική αξιολόγηση των προσφερομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών λιανικής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια