Παροχή επιδότησης σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet) με υπερυψηλή ταχύτητα

Παροχή επιδότησης σύνδεσης στο διαδίκτυο (internet) με υπερυψηλή ταχύτητα

Παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες (ωφελούμενους) που κατοικούν σε περιοχές, όπου αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις υποδομές, ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίεςΘα υλοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με την οποία ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει

Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μέσω ενός και μόνο κουπονιού (ηλεκτρονικό ή / και εκτυπώσιμο), μία SFΒΒ_Υπηρεσία εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων προσφορών των τηλεπικοινωνιακών παροχών, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

Αναλυτικότερα, με το κουπόνι(voucher), αποκτούν:
• Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας, με επιδότηση 13€ το μήνα, για διάστημα 24 μηνών
• Εφάπαξ σύνδεση, με επιδότηση του κόστους (48€).

Ιστοσελίδα της δράσης http://www.sfbb.gr

Η Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους θα γίνεται από την ιστοσελίδα της δράσης http://www.sfbb.gr

Το κείμενο της ΚΥΑ

Αριθμ. οικ. 39734/207 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1907/29.05.2018
Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)» σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα κάτωθι άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η δράση αφορά στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες (ωφελούμενους) που κατοικούν σε περιοχές, όπου αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις υποδομές, ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες.

Θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με την οποία ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει, υπό την προϋπόθεση ότι:

• Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα της δράσης,
• Οι διαθέσιμες υπηρεσίες καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα

Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μέσω ενός και μόνο κουπονιού (ηλεκτρονικό ή / και εκτυπώσιμο), μία SFΒΒ_Υπηρεσία εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων προσφορών των τηλεπικοινωνιακών παροχών, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

Αναλυτικότερα, αποκτούν:
• Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας, με επιδότηση 13€ το μήνα, για διάστημα 24 μηνών
• Εφάπαξ σύνδεση, με επιδότηση του κόστους (48€).

Άρθρο 2
Φορείς της Δράσης
Κύριος και Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Φορέας Υλοποίησης και Δικαιούχος η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΠΨΗΠΤΕ). Φορέας λειτουργικής υποστήριξης της δράσης είναι η Ανώνυμη Εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).
Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις καθώς και οι βασικοί όροι της σύμπραξης αυτής.

Άρθρο 3
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 και τηρώντας τα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) που επιθυμούν να αποκτήσουν μια SFΒΒ_Υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται SFΒΒ_Υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός δράσης και ποσό ενίσχυσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €).
Σε περίπτωση που, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της δράσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του ανωτέρω προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη δράση, η ΕΔΟΤΠΕ θα εισηγηθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης.
Ο προϋπολογισμός της δράσης αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με εθνικούς πόρους.
Η συνολική οικονομική αξία του SFBB_voucher καθορίζεται σε:
• Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας: 13€ το μήνα για διάστημα 24 μηνών
• Εφάπαξ κόστος σύνδεσης: 48€.

Άρθρο 5
Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουμένων
Τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και μέσω των διαπιστευτηρίων του ΠΣ (Πληροφοριακού Συστήματος) TAXISNET.

Άρθρο 6
Προδιαγραφές της παρεχόμενης SFBB_Υπηρεσίας
Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρεχόμενης SFΒΒ_Υπηρεσίας της δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 7
Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).
Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο πολίτη).
Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των 2 παροχών του Άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προ κοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη.

Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.
2. Συγκρότηση Καταλόγου συμμετεχόντων Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.
3. Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους.
4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Για την υλοποίηση της Δράσης, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, συστήνονται και συγκροτούνται τα εξής συλλογικά όργανα:
Α) Η «Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών» που ελέγχει τις αναρτημένες προσφορές των παροχών και εισηγείται στην ΕΔΟΤΠΕ την έγκριση ή την απόρριψή τους.
Β) Η πιστοποίηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης πραγματοποιείται από την «Επιτροπή Πιστοποίησης» η οποία υποβάλλει στην ΕΔΟΤΠΕ εισηγήσεις για την κανονική υλοποίηση του αντικειμένου της Δράσης, την τήρηση των επιμέρους όρων αυτής και την επιβεβαίωση του τελικού ποσού προς απόδοση.
Η ανωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη μέθοδο της δειγματοληψίας επί των υποβληθέντων παραστατικών, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων που προσκομίζονται από τους Παρόχους. Στον οδηγό της Δράσης θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία δειγματοληψίας, ιδίως αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος, τη μεθοδολογία εξαγωγής του, τη διαδικασία απόρριψης ή αποδοχής του, τις συνέπειες διαπίστωσης αποκλίσεων και σφαλμάτων, και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης.
Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Πιστοποίησης, η ΕΔΟΤΠΕ δύναται να αναθέτει τη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου, εκκαθάρισης και επαλήθευσης παροχής πραγματικής υπηρεσίας και σε εξωτερικό συνεργάτη/σύμβουλο μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελεί και την προβλεπόμενη από το άρ. 219 του ν. 4412/2016 Επιτροπή Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών/ παραδοτέων του αναδόχου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Τα πρακτικά των ανωτέρω επιτροπών εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους.
Προσφυγές κατά των ανωτέρω αποφάσεων της ΕΔΟΤΠΕ υποβάλλονται για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της ΕΔΟΤΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την προσβαλλόμενη απόφαση. Η ΕΔΟΤΠΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα
(10 ημερών) επί της προσφυγής.
Με την απόφαση σύστασης των ανωτέρω συλλογικών οργάνων της παρούσας, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των οργάνων, η λειτουργία τους, οι ιδιότητες των μελών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
Τα ανωτέρω συλλογικά όργανα συγκροτούνται από στελέχη της ΕΔΟΤΠΕ και υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθώς και στην ΕΕΤΤ και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, των δυνητικών ωφελουμένων και των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σχετικά:

WiFi4EU Δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους για τους Πολίτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)»

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικός στόχος της δράσης είναι η αύξηση ζήτησης υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας από ιδιώτες, στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ψηφιακό θεματολόγιο 2020 (Digital Agenda 2020) την Επικοινωνία της ΕΕ Gigabit Society και το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:
• Η τόνωση της ζήτησης, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων ευρυζωνικών λύσεων, προκειμένου να γεφυρωθεί το μακροχρόνιο (και παγκοσμίως αναγνωρισμένο) ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα και να τεθεί η Ελλάδα σε θέση σχετικής ισοτιμίας με τους εταίρους της, στην ΕΕ.
• Η δημιουργία μιας αρχικής βάσης (early adopters) για την υιοθέτηση NGA υπηρεσιών στην ελληνική αγορά προκειμένου, να βοηθήσει στην εξοικείωση των καταναλωτών με αυτές τις υπηρεσίες, να ωθήσει τους Παρόχους λιανικής στη διαμόρφωση σχετικών προϊόντων σε ευρεία κλίμακα και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό.
• Μέγιστο όφελος για τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και διατεθούν υπηρεσίες SFBB, με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπερυψηλής διαδικτυακής ταχύτητας προς τους πολίτες, με τη μέθοδο voucher, σύμφωνα με τα οριζόμενα.
Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών της μεθόδου κουπονιού voucher καθώς και άλλων εννοιών, παρατίθενται στη συνέχεια οι σχετικοί ορισμοί.
SFBB_Υπηρεσία: Η λιανική υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής (1, 2, 3 ή 4-play) που περιλαμβάνει σωρευτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:
1. Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της.
2. Πρόσβαση προς το Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps.
3. Βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνεται με την απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ (και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της), με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps και τιμή διάθεσης της υπηρεσίας χονδρικής μικρότερη ή ίση με τις εγκεκριμένη από την ΕΕΤΤ τιμή χονδρικής, ως εκάστοτε ισχύει. Η υπηρεσία θεωρείται ότι είναι άμεσα αναβαθμίσιμη όταν η πραγματική ταχύτητα καθόδου της μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού αν αυτό είναι απαραίτητο.
Προσφορά: Κάθε συγκεκριμένη εμπορικά διαθέσιμη υπηρεσία λιανικής που προσφέρεται από κάποιον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί SFΒΒ_Υπηρεσία. Οι προσφορές SFΒΒ_Υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.
SFBB_voucher: το έντυπο (ηλεκτρονικό ή/και εκτυπώσιμο), το οποίο χορηγείται σε κάθε ωφελούμενο της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την εξαργύρωση του για την απόκτηση μιας SFΒΒ_Υπηρεσίας εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων προσφορών των τηλεπικοινωνιακών παροχών, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι. Η συνολική οικονομική αξία του SFBB_voucher καθορίζεται σε:
• Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας: 13€ το μήνα για διάστημα 24 μηνών
• Εφάπαξ κόστος σύνδεσης: 48€.

Η δράση θα είναι ανοιχτή σε όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, με ισότιμους όρους.

ΦΟΡΕΙΣ
Φορέας Πρότασης και Κύριος της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορέας Υλοποίησης και Δικαιούχος η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Φορέας λειτουργικής υποστήριξης της δράσης είναι η Ανώνυμη Εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), ως Φορέας Πρότασης, υποστηρίζει την ΕΔΟΤΠΕ στην υλοποίηση της δράσης και ειδικότερα:
• Διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της δράσης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
• Παρέχει στην ΕΔΟΤΠΕ τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή της για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης.
• Συντονίζει με τις αρμόδιες ΟΥ του ΥΨΗΠΤΕ τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.
• Αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της δράσης και δίνει κατευθύνσεις στο Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης της δράσης.
• Συνεργάζεται με το Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της δράσης.
• Παραλαμβάνει από τον Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης και το Φορέα λειτουργικής υποστήριξης της δράσης, με την ολοκλήρωση της δράσης, το σύνολο των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Υλικού που αφορά στη Δράση.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης της πράξης, αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Οργάνωση της υλοποίησης της δράσης (έκδοση του Οδηγού της Δράσης, συγκρότηση Καταλόγου Παροχών, επιλογή/αξιολόγηση προσφερόμενων ψηφιακών πακέτων, κ.λπ.), σε συνεργασία με το Φορέα της Πρότασης.
• Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης της δράσης, Παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, Λογιστική Υποστήριξη.
• Αξιολόγηση έργου σε σχέση με τους στόχους και σύνταξη σχετικών τριμηνιαίων αναφορών προς το Φορέα της Πρότασης.
• Δημοσιότητα για την ενημέρωση των Ωφελουμένων, των Παροχών και της κοινής γνώμης, με το συντονισμό του Φορέα Πρότασης.
Η Ανώνυμη Εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας με τη ΓΓΤΤ και την ΕΔΟΤΠΕ, αναλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της δράσης.
• Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Help Desk κατά την περίοδο υλοποίησης της δράσης για τα θέματα που αφορούν στο ΠΣ της δράσης.
• Παραχώρηση όποιων στοιχείων ζητηθούν από το Φορέα Πρότασης ή/και από τρίτους ελεγκτικούς φορείς.
• Διατήρηση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των εφαρμογών που υλοποιήθηκαν για 3 έτη μετά την παρέλευση της δράσης.
• Παράδοση, ανά πάσα στιγμή, ηλεκτρονικής πρόσβασης χρήσης στο Πληροφοριακό Σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες που θα ορίσει ο Φορέας Πρότασης.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΠΨΗΠΤΕ) αποτελεί το Φορέα Χρηματοδότησης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΨΗΠΤΕ [ΓΔΟΥ] τον Υπόλογο Διαχειριστή του Έργου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013, που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα SFΒΒ_Υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Ειδικά ως προς τα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν και επιτηδευματίες, πριν την έγκριση της ενίσχυσης, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί της αιτούμενης στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ενίσχυσης συμπεριλαμβανόμενης.
Με τον οδηγό δράσης θα καλούνται όλοι οι ωφελούμενοι πολίτες να συμμετάσχουν στη δράση, λαμβάνοντας επιδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία SFΒΒ_Υπηρεσιών για διάστημα 24 μηνών σύμφωνα με τους αναφερθέντες όρους. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, να δει αν στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του προσφέρονται SFΒΒ_Υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορεί να δει όλες τις προσφορές SFΒΒ_Υπηρεσιών από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στην εν λόγω διεύθυνση (σε διαφορετική περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ότι στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του δεν προσφέρονται SFΒΒ_Υπηρεσίες), και να εντοπίσει τη συγκεκριμένη Προσφορά που τον ενδιαφέρει, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια. Στη συνέχεια, με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ θα μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης, να εκδώσει τον μοναδικό κωδικό του SFBB_voucher που του αντιστοιχεί και θα του αποσταλεί μέσω e-mail. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα καθίσταται ωφελούμενος της δράσης.
Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και την Προσφορά SFΒΒ_Υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να προβούν σε εξαργύρωση του SFBB_voucher με το συγκεκριμένο και μοναδικό κωδικό του.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ο Κατάλογος συμμετεχόντων Τηλεπικοινωνιακών Παροχών (εφεξής Κατάλογος), είναι ο κατάλογος, στον οποίο εντάσσονται μετά την πιστοποίησή τους οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.
Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, είναι οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα ενταχθούν στον Κατάλογο της δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στον Κατάλογο της δράσης είναι να διαθέτουν εν ισχύ άδεια από την ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην κατηγορία Β0104 (Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο), σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ελάχιστες προδιαγραφές.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ελάχιστες προδιαγραφές της παρεχόμενης SFBB_Υπηρεσίας
Κάθε προσφορά Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρισθεί SFΒΒ_Υπηρεσία, θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει σωρευτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:
1. Τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της.
2. Πρόσβαση προς το Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps.
3. Βασίζεται σε υπηρεσία χονδρικής που διατίθεται με τη μορφή χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με την απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ (και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της), με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps, και τιμή διάθεσης της υπηρεσίας χονδρικής μικρότερη ή ίση της εγκεκριμένης από την ΕΕΤΤ τιμή χονδρικής, ως εκάστοτε ισχύει. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της κάθε προσφοράς με τα ως άνω χαρακτηριστικά ανήκει αποκλειστικά στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο. Οι προσφορές SFΒΒ_Υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Διαδικασίες υλοποίησης
Υποβολή περιοχών κάλυψης όπου παρέχονται οι προσφορές των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
Κάθε τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να τη δηλώνει στο ΠΣ της δράσης. Για κάθε καλυπτόμενη διεύθυνση θα δηλώνονται τα αναλυτικά, τα ακόλουθα πεδία: Ταχυδρομικός Κώδικας, Οδός, Αριθμός, Δήμος, Ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας, Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος χονδρικής (που προσφέρει την υπηρεσία VLU στην εν λόγω διεύθυνση).
Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος θα μπορεί καθ” όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, να προβεί σε τροποποίηση των περιοχών κάλυψης, έως μια φορά μηνιαίως, όσες φορές χρειασθεί. Σε κάθε επικαιροποίηση θα αποστέλλεται εκ νέου το σύνολο των περιοχών κάλυψης ανεξαρτήτως αν οι αλλαγές είναι μικρής ή μεγάλης κλίμακας και η νέα έκδοση θα αντικαθιστά πλήρως την προηγούμενη. Η τρέχουσα εκδοχή των περιοχών κάλυψης έτσι όπως έχει διατεθεί από το σύνολο των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, θα είναι διαθέσιμη προς όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της δράσης, προκειμένου να επικαιροποιήσουν με τη σειρά τους τις περιοχές κάλυψης της δικής τους SFΒΒ_υπηρεσίας εφόσον χρειάζεται.
Σε κάθε επικαιροποίηση των περιοχών κάλυψης, όλες οι καλυπτόμενες διευθύνσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη μορφή που έχουν διατεθεί από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο που τυγχάνει ταυτόχρονα και Πάροχος χονδρικής στην εν λόγω διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση οι συγκεκριμένες διευθύνσεις θα επισημαίνονται ως μη έγκυρες και δεν θα εμφανίζονται στις καλυπτόμενες περιοχές του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.
Η ημερομηνία εμπορικής διαθεσιμότητας (AVAILABI- LITY DATE) οφείλει να συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.1.3 της απόφασης ΕΕΤΤ 808/002/27.04.2017 με την σημείωση ότι ως προς το πρώτο του σημείο, το επίπεδο της απαιτούμενης γεωγραφικής ανάλυσης θα είναι αυτό της ταχυδρομικής διεύθυνσης.
Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η υποβολή περιοχών κάλυψης όπου το πεδίο provider θα είναι κενό, στην περίπτωση που ο εν λόγω πάροχος διαθέτει τις υπηρεσίες του μόνο με τη μορφή χονδρικής και όχι λιανικής.

Ανάρτηση προσφορών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων
Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο και την απόδοση σε αυτόν των σχετικών δικαιωμάτων, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος αναρτά, μέσω του Υποσυστήματος Προσφορών του ΠΣ της δράσης, τα αναλυτικά χαρακτηριστικά κάθε προσφοράς που προτίθεται να διαθέτει στο πλαίσιο της δράσης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και εντός των προθεσμιών που αναφέρονται.
Για λόγους διαχείρισης της Δράσης και της δυνατότητας των ωφελούμενων να μπορούν να συγκρίνουν αποδοτικά και αξιόπιστα τις δυνατές προσφορές, κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να υποβάλει μέχρι τριάντα (30) προσφορές, κατά την διάρκεια της Δράσης.
Οι παρεχόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές.
Κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που έχει εγγραφεί στον Κατάλογο, με αποκλειστική του ευθύνη, επιμελείται υποχρεωτικά τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, κατά την καταχώριση των προσφορών του, με την ειδική ιστοσελίδα της δράσης, ώστε να είναι διαθέσιμες μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελούμενους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου δημοσιοποιούνται με αποκλειστικά δική του ευθύνη και η ΕΔΟΤΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

Έγκριση και δημοσιοποίηση προσφορών
Οι αναρτημένες προσφορές ελέγχονται αυτόματα από το ΠΣ Προσφορών ως προς την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών προδιαγραφών κατά την καταχώρισή τους στην εφαρμογή. Μετά την καταχώρισή τους, οι αναρτημένες προσφορές ελέγχονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Ο έλεγχος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών αφορά στα εξής:
1. Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών για ικανοποίηση των προϋποθέσεων της Δράσης.
2. Έλεγχος προτεινόμενης ανώτατης τιμής της προσφοράς για τυχόν απόκλιση από τις τρέχουσες τιμές αγοράς για πακέτα αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Για προσφορές που εκτιμώνται ότι παρουσιάζουν απόκλιση, προς τα πάνω, ύψους >10% θα ζητείται από τους Παρόχους σχετική διευκρίνιση για την τεκμηρίωση της λιανικής τιμής της προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να αξιοποιήσει παροχή εξωτερικής υποστήριξης, έτσι ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω email για την έγκριση ή απόρριψη αυτών.
Σε περίπτωση απόρριψης μέρους των προσφορών που προτείνονται από τους Παρόχους, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών εγκρίνει τις υπόλοιπες προσφορές που καλύπτουν τις τεθείσες προδιαγραφές, ενημερώνει σχετικά τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) και αυτός μπορεί να προτείνει νέες προσφορές μέχρι την κάλυψη του μέγιστου πλήθους προσφορών.
Ο κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος, καθ” όλη τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης, θα μπορεί να προβεί σε προσθήκη νέων προσφορών μέχρι το ορισμένο μέγιστο πλήθος προσφορών αν δεν το έχει εξαντλήσει για τις οποίες και θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία έγκρισης και ενημέρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα μπορούν να προβούν σε απενεργοποίηση των υφιστάμενων προσφορών τους, ενώ έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν χωρίς περιορισμό σε μειώσεις τιμών επί των ήδη εγκεκριμένων προσφορών. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς λογίζεται ως επικαιροποίηση της προσφοράς ως προς την τιμή διάθεσης της και δεν απαιτεί εκ νέου έγκριση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή καμία αύξηση τιμής εγκεκριμένης προσφοράς.
Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς, ο Πάροχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός 5 ημερών επί της Απόρριψης, προσκομίζοντας σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία. Η ΕΔΟΤΠΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών επί της ένστασης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).
Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο πολίτη).
Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των 2 παροχών του Άρθρου 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προ κοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.
2. Συγκρότηση Καταλόγου Παροχών.
3. Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους.
4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης
Τα βήματα που ακολουθούνται για την προετοιμασία, την εφαρμογή και την ολοκλήρωση της δράσης «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας» είναι συνοπτικά τα κάτωθι:
• Εγγραφή στο ΠΣ και πιστοποίηση (από την ΕΔΟΤΠΕ) των τηλεπικοινωνιακών παροχών
• Υποβολή στο ΠΣ περιοχών κάλυψης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπου παρέχονται οι προσφορές τους.
• Υποβολή στο ΠΣ προσφορών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που εντάχθηκαν στον Κατάλογο και έγκριση/απόρριψή τους από την ΕΔΟΤΠΕ.
• Έλεγχος επιλεξιμότητας και έκδοση του SFBB_voucher από τον ωφελούμενο, με τα διαπιστευτήρια του ΠΣ TAXISNET.
• Αναζήτηση και επιλογή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου και των παρεχόμενων προσφορών από τους ωφελούμενους μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και των συνδέσμων (links) αυτής με τις ιστοσελίδες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
• Υπογραφή του σχετικού τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
• Ενεργοποίηση εξαργύρωσης του SFBB_voucher με την υπογραφή του Δελτίου Παραλαβής από τον ωφελούμενο, αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης και του διατεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
• Υποβολή στην ΕΔΟΤΠΕ αιτημάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.
• Πιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών που αντιστοιχούν στα αιτήματα πληρωμής.
• Καταβολή αξίας κουπονιού στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.
• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ορθής υλοποίησης της δράσης.
Συγκρότηση Καταλόγου Παρόχων
Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με ισότιμους όρους. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του αντίστοιχου οδηγού δράσης.
Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου περιγράφεται παρακάτω:
• Ο χρήστης / τηλεπικοινωνιακός πάροχος, αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (λ.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, e-mail, αριθμός αδείας παροχής υπηρεσιών Β104 από την ΕΕΤΤ).
• Μετά την εγγραφή του, το σύστημα αποστέλλει οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε.
• Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, θα μπορεί δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε, να εισέλθει στο λογαριασμό του και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής.
• Με την είσοδό του, θα του ζητηθεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον Κατάλογο της δράσης επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα στον οδηγό δράσης έγγραφα.
• Η ΕΔΟΤΠΕ αφού ελέγξει την εγκυρότητα των ως άνω εγγράφων, θα πιστοποιήσει τα στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα ενημερώνεται αυτόματα με σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail που θα αποστέλλει το σύστημα.
• Μετά την πιστοποίησή του, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα δύναται να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος που τον αφορούν (ενδεικτικά: δημιουργία και διαχείριση προσφορών, δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, ανάρτηση τιμολογίων, άντληση στοιχείων και εκτέλεση ενεργειών μέσω web services).
• Σε περίπτωση απόρριψης εγγραφής στον Κατάλογο, ο πάροχος έχει δικαίωμα ένστασης, εντός 5 ημερών επί της Απόρριψης, προσκομίζοντας σχετικά τεκμηριωτικά στοιχεία. Η ΕΔΟΤΠΕ υποχρεούται να απαντήσει εντός 10 ημερών επί της ένστασης.
Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν στο πλαίσιο της δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων από αρμόδια όργανα.
• Να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίηση της, τουλάχιστον έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
• Να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν τους ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην παρούσα δράση, τουλάχιστον έως 3 έτη μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μπορούν να εγγράφονται και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον κατάλογο παροχών της δράσης στο διάστημα που θα οριστεί στον οδηγό της Δράσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων τηλεπικοινωνιακών παροχών κατά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν εξασφαλίζει τον επαρκή αριθμό τηλεπικοινωνιακών παροχών για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, η ΕΔΟΤΠΕ έχει δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα εγγραφής και πιστοποίησης.

Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παροχών, όπως αυτοί ορίζονται από τους τελευταίους, μπορούν να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα και να λειτουργήσουν κατ” εξουσιοδότηση των πιστοποιημένων τηλεπικοινωνιακών παροχών σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της δράσης http://www.sfbb.grΕξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους
Έκδοση του SFBB voucher
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, να ενημερωθεί αν στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του, προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) SFΒΒ_Υπηρεσίες -σε διαφορετική περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται ότι στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του δεν προσφέρονται SFΒΒ_υπηρεσίες. Στη συνέχεια, με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ θα μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της δράσης, να εκδώσει τον μοναδικό κωδικό του SFBB_voucher, ο οποίος θα του αποσταλεί μέσω e-mail.
• Εάν προσφέρονται ήδη SFΒΒ_Υπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το SFBB_voucher θα είναι ενεργό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο, ο δε ενδιαφερόμενος καθίσταται ωφελούμενος της δράσης
• Εάν δεν προσφέρονται ακόμη SFΒΒ_Υπηρεσίες στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά) το SFBB_voucher θα είναι ανενεργό, μέχρι τη στιγμή που ένας τουλάχιστον πάροχος θα προσφέρει SFΒΒ_Υπηρεσίες. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα το κουπόνι καθίσταται ενεργό, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται μέσω email και καθίσταται ωφελούμενος της δράσης.
θα μπορεί επίσης να δει όλες τις προσφορές SFΒΒ_Υπηρεσιών από όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στην εν λόγω διεύθυνση, και να εντοπίσει τη συγκεκριμένη Προσφορά που τον ενδιαφέρει, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα προσωπικά του κριτήρια.
Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και την Προσφορά SFΒΒ_Υπηρεσίας που επιθυμούν, μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία ενεργοποίησης του SFBB_voucher, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοναδικό κωδικό του. Σημειώνεται ότι το SFBB_voucher συσχετίζεται ταυτόχρονα με ένα μόνο ωφελούμενο και μία μόνο ταχυδρομική διεύθυνση και θα πρέπει απαραιτήτως να ταυτίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και τη διεύθυνση λειτουργίας της σύνδεσης που θα αναγράφονται στο τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο και στο αρχικό δελτίο παραλαβής.

Επιλογή SFBB υπηρεσιών
Οι ωφελούμενοι, εντός της περιόδου ισχύος του SFBB_voucher, αφού επιλέξουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο και μία από τις εγκεκριμένες Προσφορές SFΒΒ_Υπηρεσίας, υπογράφουν το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο για την συγκεκριμένη προσφορά.
Η διαδικτυακή σύνδεση θα πρέπει να εγκαθίσταται στη δηλωθείσα διεύθυνση λειτουργίας και να ενεργοποιείται το ταχύτερο δυνατό εντός των προθεσμιών που δεσμεύουν τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Για να θεωρείται ενεργοποιημένη η επιλεχθείσα SFΒΒ_Υπηρεσία από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα πρέπει ο ωφελούμενος να παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem / router) και να υπογράψει το σχετικό Δελτίο Παραλαβής (όπως παράγεται από το ΠΣ της Δράσης) όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η σύνδεση που επέλεξε έχει ενεργοποιηθεί.
Το Δελτίο Παραλαβής υπογράφεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο, χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία του ωφελούμενου που αναγράφονται στο εκτυπωμένο από το ΠΣ της δράσης Δελτίο Παραλαβής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης λειτουργίας της σύνδεσής του, θα είναι προσυμπληρωμένα.
Μετά την υπογραφή του Δελτίου Παραλαβής το περιεχόμενο του δεν δύναται να τροποποιηθεί, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η παροχή της αναφερόμενης SFΒΒ_Υπηρεσίας, ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος οφείλει εντός 72 ωρών να ακυρώσει το Δελτίο Παραλαβής στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.
Το Δελτίο Παραλαβής δύναται να τροποποιηθεί κατά την αλλαγή διεύθυνσης ωφελούμενου υπό την προϋπόθεση ότι στην νέα διεύθυνση της σύνδεσης θα παρέχονται οι αντίστοιχες SFBB Υπηρεσίες, και κατά την αλλαγή προσφοράς SFΒΒ_Υπηρεσίας με άλλη εγκεκριμένη προσφορά. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις υπογράφεται Τροποποιημένο Δελτίο Παραλαβής από τον Ωφελούμενο.

Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων μερών

Υποχρεώσεις Τηλεπικοινωνιακών Παροχών
Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη γενική υποχρέωση της τήρησης των όρων της παρούσας και περιγράφονται στα υπόλοιπα εδάφιά της, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν στο πλαίσιο της δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια τυχόν εκ των υστέρων ελέγχων από αρμόδια όργανα
• Να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν τους ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην παρούσα δράση, έως 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

Υποχρεώσεις ωφελουμένων
Πέραν των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη γενική υποχρέωση της τήρησης των όρων της παρούσας και περιγράφονται στα υπόλοιπα εδάφια της, ο κάθε ωφελούμενος έχει στο πλαίσιο της δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να συνεργαστεί με τα ελεγκτικά όργανα, ενδεικτικά της ΕΔΟΤΠΕ, σε περίπτωση που επιλεγεί στο προς εξέταση δείγμα για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης.
• Να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση.
Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης:
Οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης αφορούν στις ακόλουθες λειτουργίες (επιγραμματικά):
1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος δράσης και εφαρμογών.
2. Συγγραφή και ανάπτυξη Οδηγών και εγχειριδίων εφαρμογών.
3. Λειτουργία Help Desk για θέματα Παροχών, ωφελουμένων και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος.
4. Πιστοποίηση δαπανών και εκκαθάριση πληρωμών προς τους Παρόχους.
5. Δημοσιότητα και επικοινωνία.
6. Διαρκής και εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ενεργοποίηση των SFBB_vouchers θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31 Μαρτίου 2019, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίησή τους.

Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΟΤΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00€).
Σε περίπτωση που, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της δράσης από την ΕΔΟΤΠΕ, διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του ανωτέρω προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη δράση, η ΕΔΟΤΠΕ θα εισηγηθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης.
Ο προϋπολογισμός της δράσης αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με εθνικούς πόρους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
• Κάθε SFBB_voucher αφορά σε ένα συγκεκριμένο ωφελούμενο και σε μία συγκεκριμένη διεύθυνση παροχής της SFΒΒ_Υπηρεσίας.
• Ένα SFBB_voucher που έχει εκδοθεί αφορά σε ένα συγκεκριμένο Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο για μια συγκεκριμένη SFΒΒ_Υπηρεσία, και αναφέρεται στο σχετικό τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο που υπογράφεται με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο.
• Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, η διασφάλιση της ορθότητας των υφιστάμενων συμβολαίων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της Δράσης, σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγραφές.
• Η εξαργύρωση του SFBB_voucher, επιτυγχάνεται με την υπογραφή του Δελτίου Παραλαβής από τον ωφελούμενο, αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης και του διατεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός. Με αυτό τον τρόπο ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να εισπράξει την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε.
• Για να θεωρείται ενεργοποιημένη η επιλεχθείσα SFΒΒ_Υπηρεσία από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα πρέπει ο ωφελούμενος να παραλάβει τον εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (modem / router) και να υπογράψει το σχετικό Δελτίο Παραλαβής (όπως παράγεται από το ΠΣ της Δράσης) όπου θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η σύνδεση που επέλεξε έχει ενεργοποιηθεί.
• Η ΓΔΟΥ του ΥΨΗΠΤΕ θα καταβάλλει στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους την αξία του κουπονιού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μετά και την πιστοποίηση υλοποίησης του αντικείμενου της δράσης με βάση τη διαδικασία που θα περιγραφεί αναλυτικά στον οδηγό της δράσης.
• Οι προσφορές ανά κατηγορία, θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τα παρεχόμενα πακέτα τους. Η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν είναι δυνατή καμία αύξηση τιμής εγκεκριμένης προσφοράς.
• Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίηση της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Ενδεικτικά, θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία κατά έτος με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της δράσης, δηλαδή πόσες συνδέσεις παραμένουν ενεργές για πόσο χρονικό διάστημα και όποια άλλα στοιχεία κρίνουν χρήσιμα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της δράσης.
• Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι οφείλουν να ακολουθούν, σε όλες τις δράσεις προώθησης προσφορών στο πλαίσιο της Δράσης, τα στοιχεία σήμανσης και τους κανόνες Δημοσιότητας της Δράσης, όπως αυτά αναρτηθούν στο www.sfbb.gr
• Οι ωφελούμενοι οφείλουν να διατηρήσουν την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προμηθεύτηκαν μέσω της δράσης για δύο έτη από την ενεργοποίησή της.
• Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οδηγό δράσης που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης.

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.