Πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας

aeroskafosΑριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2666/697 – ΦΕΚ Β 326 – 13.02.2014

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α/28-02-1947) περί «Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο»
β) Του Ν.Δ 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/Α/07-11-1970) «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/Α/18-03-1983).
γ) Του Ν.1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α/11-11-1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», και συγκεκριμένα το άρθρο 9, παρ. 2, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 23 παρ. 2 του Ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005).
δ) Του Π.Δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Ν.3913/2011 περί «Αναδιοργανώσεως της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α).
στ) Του Π.Δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α/2002) περί «Ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και ιδίως το άρθρο 12 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003)
ζ) Του Π.Δ. 118/2013 Τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…» (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013).
η) Του Π.Δ. 119/13 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/153/Α/25-6-2013).
2. Το Παράρτημα 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39η της Σύμβασης του Σικάγου όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/14-01-2008 απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 2, το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου» (ΦΕΚ 87/Β/2008).
3. Το Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγου, όπως αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30-8-2007 απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποίηση 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «αεροδρομίων- Σχεδιασμού και λειτουργιών αεροδρομίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου» (ΦΕΚ 1816/Β/2007).
4. Την υπ’ αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1-9-2008 Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών» (ΦΕΚ Β΄1810/9-9-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τo από 20-04-2004 έγγραφο του Δήμου Κάμπου Νομού Καρδίτσας.
6. Τον υπ’ αριθ. 44970/22-6-2007 τίτλο κυριότητας που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας, έπειτα από την υπ’ αρ. 7491/18-6-2007 απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας.
7. Την υπ’ αριθ. 84/18-1-2007 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 7616/80132/3-12-2009 Απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Το υπ’ αριθ. 5963/20-08-2004 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών του Υπουργείου Πολιτισμού.
9. Το υπ’ αριθ. 4869/27-7-2004 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας.
10. Το υπ’ αριθ. Φ. 555/ΑΔ.350518/Σ.165/1-3-2005 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
11. Την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/40277/9410/20-12-2013 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της ΥΠΑ.
12. Το υπ’ αριθ. Δ3/Α/236/14-01-2014 Ενημερωτικό-Εισηγητικό Σημείωμα.
13. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης-Λειτουργίας Αεροδρομίου Κατηγορίας Β ελαφρών αεροσκαφών κατά την έννοια των άρθρων 5 και 12 του Π.Δ. 158/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πεδίο προσγείωσης που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας με φορέα λειτουργίας το Δήμο Καρδίτσας.

2. Η ισχύς της χορηγούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι αόριστος.

3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου προσγείωσης:
3-1. Σημείο Αναφοράς Αεροδρομίου (Aerodrome Reference Point), στο μέσον του διαδρόμου με συντεταγμένες 39ο24΄26.60΄΄Β και 21ο59΄41.10΄΄Α.
3-2. Προσανατολισμός διαδρόμου 09/27.
3-3. Επιφάνεια διαδρόμου ασφάλτινη.
3-4. Υψόμετρο διαδρόμου 96 μέτρα από Μ.Σ.Θ.
3-5. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
3-6. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 680 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα.
3-7. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 740Χ60 μέτρα.
3-8. Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο κατώφλια του διαδρόμου.
3-9. Τα κατώφλια Δ/Δ 09 και Δ/Δ 27 ταυτίζονται με τα ανωτέρω ορισθέντα άκρα.
3-10. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:
TORA TODA ASDA LDA
RWY 09 680m 680m 680m 680m
RWY 27 680m 680m 680m 680m

3-11. Ο διάδρομος έχει διαγράμμιση λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα κριτήρια του ICAO Annex 14 και περιλαμβάνει διαγράμμιση άξονα και κατωφλίων.
3-12. Υπάρχει ένα (1) ανεμούριο στο μέσο του διαδρόμου.

4. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, που είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών Κατηγορίας Πυρασφάλειας 1.

5. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του αεροδρομίου αντιστοιχεί σε κατηγορία πυρασφάλειας 1, για την οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια – ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης αεροσκαφών», κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
5.1 Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 500 λίτρων τροχήλατη.
5.2 Σύστημα παραγωγής υγραφρού με δοχείο αφρού χωρητικότητας 14 λίτρων, δεξαμενή νερού χωρητικότητας 230 λίτρων και ρυθμό εκροής διαλύματος υγραφρού 230 λίτρων ανά λεπτό.
5.3 Πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 45 κιλών με ρυθμό εκροής 2,25 κιλά ανά δευτερόλεπτο.
5.4 Όχημα για τη ρυμούλκηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
5.5 Όλοι οι πυροσβεστήρες και το διασωστικό υλικό, πρέπει να παραμένουν σε άριστη κατάσταση, να επιθεωρούνται σε τακτική βάση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση χρήση οποτεδήποτε πραγματοποιούνται πτήσεις αεροσκαφών στο πεδίο προσγείωσης.

6. Η χρησιμοποίηση του αεροδρομίου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
6.1 Το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών γενικής αεροπορίας του φορέα λειτουργίας και των προσώπων, που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του χωρίς αμοιβή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας για την ασφαλή λειτουργία του.
6.2 Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης-απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
6.3 Ειδικότερα για το εν λόγω αεροδρόμιο υφίστανται οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουργίας:
6.3.1 Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, όπως περιγράφονται στο AIP GREECE, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου πτήσης από τα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο AIP GREECE.
6.3.2 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6.3.3 Πριν από κάθε πτήση θα εξασφαλίζεται τηλεφωνική έγκριση ενεργοποίησης του Πεδίου από τις υπηρεσίες ΕΕΚ του Αεροδρομίου Λάρισας.
6.3.4 Οι δραστηριότητες του αεροδρομίου δεν θα επηρεάζουν το επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας και δύναται να αναστέλλονται, οποτεδήποτε οι ανάγκες το επιβάλλουν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΕΚ του Αεροδρομίου Λάρισας.
6.3.5 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας.
6.3.6 Ο φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την συνεχή επιτήρηση – έλεγχο προς αποφυγή χρησιμοποίησης του εν λόγω αεροδρομίου για απογειώσεις – προσγειώσεις ανεξέλεγκτων πτήσεων.

7. Παράβαση των όρων και περιορισμών των, από τις οικείες διατάξεις, καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αεροδρομίου, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου ή τον χειριστή του α/φους κατά περίπτωση.

8. Ειδικά μνημονεύεται ότι πτήσεις από και προς το εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτουμένων ελέγχων.

9. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροδρομίου ή ακόμη και την άρση λειτουργίας του.

10. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του αεροδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.

11. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του αεροδρομίου βαρύνουν τον κάτοχο της Άδειας.

12. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του αεροδρομίου, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

13. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μονομερώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.

14. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ