Περιφερειακές εκλογές 2019. Πότε και πως ψηφίζουμε

Περιφερειακές εκλογές 2019. Πότε και πως ψηφίζουμε

Η αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις περιφερειακές εκλογές 2019

  

1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών

εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της περιόδου που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 20234 θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Oι εκλογές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία, ωστόσο, θα διενεργηθεί σε διαφορετικές κάλπες.

Στις εκλογές αυτές η ψηφοφορία διεξάγεται για την ανάδειξη:

• Περιφερειαρχών
• Περιφερειακών συμβούλων

Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή ώρα της ίδιας ημέρας.

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης

Αν κατά την ημέρα διενέργειας των περιφερειακών εκλογών σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα δεν διεξαχθεί η ψηφοφορία, αυτή θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Μάθε που ψηφίζεις

2. Εκλογείς

Δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές έχουν όλοι οι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου της οικείας περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών και οι οποίοι σωρευτικά

• έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και την 31.12.2002
• δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σημειώνεται ότι οι εκλογείς με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω ψηφίζουν για περιφερειάρχη και για περιφερειακούς συμβούλους.
Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές εκλογές όσοι Έλληνες πολίτες έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα, δηλαδή όσοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για κάποιο από τα εγκλήματα που περιέχονται στον Ποινικό και Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα, παρέχονται στην αρ. 38/77029/24.12.2018 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

Η άσκηση εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

• Oι κάτοικοι του εξωτερικού
• Όσοι έχουν υπερβεί το 70 έτος της ηλικίας τους
• Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν

Στις περιφερειακές εκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιφερειακές εκλογές δεν συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για τους κρατούμενους και τους ναυτικούς

  

 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη των συνδυασμών. Oι συνδυασμοί οφείλουν να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια, με απόδειξη, στον οικείο δήμαρχο, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας του δήμου. O οικείος δήμαρχος οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), τουλάχιστον, περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος.

Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, έχουν σχήμα ορθογώνιο ενώ τα τυπογραφικά τους στοιχεία πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση

1 Περιεχόμενο ψηφοδελτίων

Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία

• στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου το όνομα του συνδυασμού και το τυχόν έμβλημα
• το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω από το όνομα
• τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά

Σε όσες περιφέρειες γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 2 Ιουνίου 2019, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την 26 Μαΐου 2019.

2. Σταυροί προτίμησης

O εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης.

O σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου είτε δεξιά είτε αριστερά.

Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι σημειωμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης.

Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

Επισημαίνεται ότι στον υποψήφιο Περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Πίνακας με τον μέγιστο αριθμό σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια

 

 

3. Άκυρα ψηφοδέλτια

Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο αν:
• έχει σημειωθεί σταυρός προτίμησης με χρώμα διαφορετικό από μαύρο ή μπλε
• δεν έχει ορθογώνιο σχήμα και οι διαστάσεις του είναι διαφορετικές από την Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με την οποία ορίζονται οι διαστάσεις
• δεν είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί και η εκτύπωση δεν είναι σε μαύρη απόχρωση
• έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.
• Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια, του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά.
• Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις της ΥΑ 6026/29.1.2019 (ΦΕΚ 279/Β/2019).
• Αν φέρει εγγραφές και διαγραφές, εκτός της περίπτωσης στην οποία κατά τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) χρησιμοποιήθηκαν λευκά ψηφοδέλτια λόγω μη επάρκειας των εντύπων

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος υπ׳ αριθμ. 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης

Μαΐου 2019 για την ανάδειξη

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 24460/3.4.2019
Αριθμ. Εγκυκλίου: 13
ΑΔΑ: ΨΒ7Z465ΧΘ7-7Η9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ . . . . . . . . . . . . … 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α׳: ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ . . . . . . . . . … 12
1. Χρόνος διενέργειας των εκλογών . . . . . . . . . . 12
2. Εκλογείς . . . . . . . . . . . . … 12
3. Εκλόγιμοι . . . . . . . . . . . . . 14
4. Κωλύματα εκλογιμότητας – Ασυμβίβαστα . . . . . . … 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β׳: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ . . . . . . . 29
1. Υποψηφιότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Συνδυασμοί . . . . . . . . . .. 29
3. Δήλωση Συνδυασμού . . . . . . . . . … 30
4. Συμπληρωματική δήλωση συνδυασμού . . . . . . . . . . 33
5. Ανακήρυξη . . . . . . . . . … 35
6. Δικαιώματα του συνδυασμού . . . . . . . . . . 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ׳: ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ . . . . . . .. 38
1 Περιεχόμενο ψηφοδελτίων . . . . . . . . . . . . . 38
2. Σταυροί προτίμησης . . . . . . . . . . . . . 39
3. Άκυρα ψηφοδέλτια . . . . . . . . . . . . … 40
4. Εκλογικοί φάκελοι . . . . . . . . . . . . . . . 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ . . . . . . . . . . . . . 42
1. Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου (άρθρο 138 του ν.3852/2010) . . . . . . . . . … 42
2. Κατανομή εδρών περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια (άρθρο 140 του ν.3852/2010) . . . . . . . . . … 44
3. Τακτικοί- αναπληρωματικοί σύμβουλοι . . . . . . . . . .. 47
4. Επανάληψη της ψηφοφορίας . . . . . . . . . . 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ . . . . . . 52
1 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής . . . . . . .. 52
2. Ενστάσεις . . . . . . . . . . . . . 54
3. Αίτηση αναιρέσεως . . . . . . . . . . . . … 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ . . . . . . . 58
1. Δήμοι . . . . . . . . . . . . . . . … 58
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Πρωτοδικεία – ΔOΥ . . . … 58