Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας υπηκόων τρίτων χωρών

Αριθμ. 75959/Κ1 – ΦΕΚ B 1370 – 16.05.2016
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 80), ως εξής: