Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του δημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των δήμων της Χώρας.ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών

Το Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*

* Προσοχή: Οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί από τον οικείο δήμο, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει τα εξής:

Για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.

Προς ενημέρωση των ΚΕΠ της Χώρας αναφορικά με τα ισχύοντα για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αποσαφηνίζουμε τα ακόλουθα:

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.

Εκδίδεται από τους Δημάρχους – στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α’) – βάσει των εγγραφών στα δημοτολόγια και βάσει επίσημων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι Δήμαρχοι να ενεργούν με αλληλογραφία με άλλες αρχές, όπως Δημοτολόγια άλλου Δήμου, Ληξιαρχεία, αστυνομικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες.Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται μόνον σε περιπτώσεις που :
1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, και

2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος σε Μητρώο Αρρένων Δήμου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις (1,2) για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων και γίνεται σχετική μνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του Δημοτολογίου.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας, δεν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόμη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου) από το Δικαστήριο κληρονομίας (άρθρο 810ΚΠΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 819 του ΚΠολΔ

Τονίζουμε ότι η απαίτηση των υπαλλήλων Δημοτολογίων Δήμων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.