Πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων

Αριθμ. 219 – ΦΕΚ B 14 – 12.01.2015
Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κατάταξη των ξενοδοχείων της υποπαραγράφου αα της παραγράφου α και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαραγράφου γγ της παραγράφου β του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α 155) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)