Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Τύπος και περιεχόμενο των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 του Υπουργείου Τουρισμού. Αριθμ. 15719 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4494/11.10.2018ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των χορηγούμενων από το Υπουργείο Τουρισμού πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 (Α’ 225), σύμφωνα με τα ακόλουθα υποδείγματα, τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

i. Υπόδειγμα 1: Πιστοποιητικό, Μετεκπαίδευσης.

ii. Υπόδειγμα 2: Βεβαίωση Σπουδών (κατά τη διάρκεια φοίτησης).

iii. Υπόδειγμα 3: Βεβαίωση Σπουδών (σε περίπτωση απώλειας του Πιστοποιητικού ή του Πτυχίου Μετεκπαίδευσης).

iv. Υπόδειγμα 4: Βεβαίωση Σπουδών (σε περίπτωση μη αποφοίτησης).