Πλοία και πλωτά ναυπηγήματα υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων

Αριθμ. 2222.1−3.1/01/2015 – ΦΕΚ Β 1393 – 07.07.2015
Τροποποίηση της παραγράφου 2.5 του άρθρου 2 της αριθμ.3231.8/1/28−07−1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β ́ 573), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Πρώτο της Αριθμ. 4113.312/01/16−01−2014 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 394)

—————

Αριθμ. 4113.312/01/2014 – ΦΕΚ Β 394 – 19.02.2014
Τροποποίηση της αριθμ. 3231.8/1/89 Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β΄ 673).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 9(1), 12 και 13 του Ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319Α΄/1977) «προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο του Ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110Α΄/1981) «κύρωση ΔΣ 1972 κ.λπ.», με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/1986), με την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/1986), με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 205/1990 (ΦΕΚ 79Α΄/1990), με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72Α΄/1997), με την παράγραφο 4 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219 Α΄/2006) και όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58Α΄/1998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 163/2001 (ΦΕΚ 146Α΄/2001), με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄/2001), με το άρθρο έκτο του Ν. 3394/2005 (ΦΕΚ 243Α΄/2005) και με την παράγραφο 4 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219Α΄/2006),
β) των άρθρων έκτο, έβδομο και ένατο του Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89Α΄/1982) «κύρωση της ΔΣ-πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή (MARPOL 73/78)», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 417/1986 (ΦΕΚ 195Α΄/1986) και Π.Δ. 46/1993 (ΦΕΚ 17 Α΄/1993) «αποδοχή τροποποιήσεων διατάξεων του παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 κ.λπ.» καθώς και με το Ν. 3104/2003 (ΦΕΚ 28 Α΄/2003) και με τα Π.Δ. 205/1990 (ΦΕΚ 79 Α΄/1990) και Π.Δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72 Α΄/1997),
γ) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ε) του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153),
στ) την αριθμ. 3231.8/1/89 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων (Β΄ 673)».
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Τροποποιείται η παράγραφος 2.5 του άρθρου 2 της αριθμ. 3231.8/1/89 (Β΄ 573) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ως ακολούθως :
«Οι πλωτές ευκολίες, ανελκύονται και επιθεωρούνται στην ξηρά ή σε πλωτή δεξαμενή κατά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη. Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για τρία (03) έτη ακόμη με τη προϋπόθεση ότι διενεργούνται με ικανοποιητικά αποτελέσματα ετήσιες επιθεωρήσεις των υφάλων στη θάλασσα με δύτη και λήψη εσωτερικών παχυμετρήσεων. Για πλωτές ευκολίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και εφ’ όσον υποβληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μη ύπαρξη ή διαθεσιμότητα κατάλληλης εγκατάστασης για την ανέλκυση αυτών στην ελληνική επικράτεια, ο ΚΕΕΠ δύναται να χορηγεί έγκριση παράτασης του χρονικού διαστήματος επιθεώρησης με ανέλκυση στη ξηρά ή σε πλωτή δεξαμενή, υπό την προϋπόθεση διενέργειας με ικανοποιητικά αποτελέσματα ετήσιων επιθεωρήσεων με βιντεοσκόπηση των υφάλων στη θάλασσα με δύτη, καθώς και λήψη εσωτερικών παχυμετρήσεων. Σε καμία περίπτωση το χρονικό αυτό διάστημα από την προηγούμενη ανέλκυση στην ξηρά, δεν μπορεί να υπερβεί τα εννέα (09) χρόνια.

Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ