Πληρεξουσιότητα των δικηγόρων που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών

Πληρεξουσιότητα των δικηγόρων που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών

Τρόπος αποδείξεως πληρεξουσιότητας δικηγόρων, που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμισηΓνωμοδότηση ΝΣΚ

Θέμα: Τρόπος αποδείξεως πληρεξουσιότητας δικηγόρων, που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Ερώτημα: από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ερωτάται αν:

Α) υποχρεούνται οι αστυνομικές υπηρεσίες, όταν δεν  υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί του τρόπου αποδείξεως της  πληρεξουσιότητας, να συναλλάσσονται με δικηγόρους που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών, βασιζόμενες απλά στην προφορική δήλωσή τους ότι εκπροσωπούν συγκεκριμένους εντολείς τους ή πρέπει να έχει παρασχεθεί σ’ αυτούς από τους εντολείς τους σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρεξουσιότητά τους και

Β) στην περίπτωση που γίνει δεκτό ότι οι δικηγόροι που εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον των αστυνομικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν έγγραφη πληρεξουσιότητα από τους εντολείς τους, αυτό δύναται να επεκταθεί (όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί του τρόπου αποδείξεως της πληρεξουσιότητας) και στο σύνολο των συναλλαγών των πολιτών με τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν πραγματοποιούνται δια πληρεξουσίου δικηγόρου, παρά τα διαλαμβανόμενα στην από 6.5.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ολομέλεια ΝΣΚ
Γνωμοδότηση

Αριθμός : 21
Έτος : 2018

Τίτλος : Νομιμοποίηση δικηγόρων που φέρονται ότι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών στις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Περίληψη Γνωμοδότησης: Στις διοικητικές υποθέσεις υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρονται στο ερώτημα [ήτοι α) αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης περί του αν υφίσταται σε βάρος τους το μέτρο της απαγορεύσεως εισόδου στη χώρα μας ή στον χώρο Σένγκεν, β) αιτήσεις για πληροφόρηση σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους αυτοί είναι καταχωρημένοι στον Ειδικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.), γ) αιτήσεις για τη διαγραφή των μέτρων απαγορεύσεως εισόδου που υφίστανται σε βάρος τους και τους έχουν επιβληθεί από τις ελληνικές αρχές, δ) κατάθεση διοικητικών προσφυγών σε περιπτώσεις συλλήψεως – κρατήσεως αλλοδαπών, οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν παράτυπα στη χώρα μας και για τους οποίους κινείται η διαδικασία της διοικητικής απελάσεως ή επιστροφής τους, κατόπιν σχετικής αποφάσεως και ε) αιτήσεις για παράταση της προθεσμίας προς οικειοθελή αναχώρηση αλλοδαπών που τελούν υπό διοικητική επιστροφή, των οποίων η κράτηση έχει αρθεί], υποχρεούνται οι αστυνομικές υπηρεσίες να συναλλάσσονται με δικηγόρους που τους εκπροσωπούν, συμμορφούμενες, κατ’ αρχάς, με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ. 11853 από 6-5-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την νομιμοποίηση δε του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του και υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου του τελευταίου, είτε, σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις ως άνω αρχές, για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική ή γραπτή δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση (πλειοψ.). Εκδόθηκε κατόπιν της 249/2017 γνωμοδότησης της Β’ Τακτικής Ολομέλειας.

Δείτε αναλυτικά στη Διαύγεια το κείμενο της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 21/2018