Πληροφορίες και οδηγίες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Δημοτικές εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα 3 Μαΐου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 17799

Αριθ. Εγκυκλίου: 23 (Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου σε μορφή pdf)

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 114 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 του ν. 4239/2014 (Α ́ 43) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α ́ 114) και του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́ 57).

Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ.1, 33 παρ.1, 137 παρ.1 και 139 παρ.1 του ν. 3852/2010

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών, αποτελεί η άρτια και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και φυσικών προσώπων, η οποία υποστηρίζεται ολοκληρωμένα από την παρούσα εγκύκλιο, που συνιστά ένα λειτουργικό και εύχρηστο εγχειρίδιο για όλους όσους θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος,
παρέχονται πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών και έναρξης της προεκλογικής περιόδου, καθώς και για θέματα σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους.

Στο δεύτερο μέρος,
περιγράφονται οι ενέργειες και οι αρμοδιότητες των κρατικών υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μέχρι την προηγούμενη
ημέρα της ψηφοφορίας.

Το τρίτο μέρος,
αναφέρεται στην ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου σε μορφή pdf