Πληρωμή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέστειλε εγκύκλιο σε όλα τα υποκαταστήματα του φορέα σχετικά με την καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Ειδικότερα, με βάση την εγκύκλιο αυτή, η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Β) μέσω Περιφερειακών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων.

Δικαιολογητικά
Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστημα για την πληρωμή σ ́αυτούς του Δωροσήμου θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως:
• Για τους απογραφέντες μέχρι 03/02/2002 ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογ/μου Ασφ/νου.
• Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφ/νου.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου σε μορφή pdf:
GEN_G99_1_133_12-12-2016.pdf