Πληρωμή συντάξεων του δημοσίου μέσω τραπεζών. Ρυθμίσεις και αλλαγές

τραπεζικός λογαριασμόςΑριθμ. 55100 – ΦΕΚ Β 884 – 09.04.2014

Ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν λόγω της πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, σε πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2592/98 (ΦΕΚ 57).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2303/95 (ΦΕΚ 80).
3. Τις από 02-04-1997, 30-12-1997, 04-04-2001, 23-12-2003, 30-10-2010 και 04-04-2011 συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ ΑΕ.).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005).
5. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄).
7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ6 εδαφ.8 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕ Κ222Α΄).
8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4250/ 2014 (ΦΕΚ 74Α΄).
9. Την αριθμ. 27569/592/Φ80355/27-11-2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3145B΄).
10. Τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103Α΄).
11. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 61129/7-7-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να ρυθμισθούν διάφορα θέματα που ανακύπτουν από την καθιέρωση της πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου, από την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Πληρωμή συντάξεων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων
Για την πληρωμή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων των συντάξεων ή βοηθημάτων που καταβάλλει το Δημόσιο, οι δικαιούχοι οφείλουν πριν από την συνταξιοδότησή τους να ανοίξουν λογαριασμό σ΄ ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στον οποίο θα πιστώνεται η σύνταξή τους και τον οποίο τον γνωστοποιούν στη αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

Άρθρο 2
Άνοιγμα – Κλείσιμο λογαριασμού
1. Εφόσον ο δικαιούχος της σύνταξης δεν έχει γνωστοποιήσει λογαριασμό κατά την έναρξη συνταξιοδότησής του, σε ένα από τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα στην Αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων τότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής του, μέχρις ότου προσκομίσει φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου στην οποία θα αναγράφεται ο λογαριασμός IBAN.

2. Σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού στον οποίο πιστώνεται η σύνταξη, η εντολή πίστωσης μετατρέπεται σε εντολή πληρωμής.
Στην περίπτωση που εκδοθούν τρεις (3) διαδοχικές εντολές πληρωμής για κάποιο συνταξιούχο, η σύνταξή του αναστέλλεται μέχρι τη γνωστοποίηση νέου λογαριασμού IBAN. Η σύνταξη επανακαταβάλλεται από τότε που άρχισε η αναστολή της.

Άρθρο 3
Διαχείριση Αρχείων
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) αποστέλλει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς επεξεργασία έως την 10η ημέρα κάθε μήνα α) κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο συνταξιούχων (EMPS) για τον υπολογισμό των μειώσεων και β) κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο συνταξιούχων (SYNT) που περιέχει όλες τις επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των κρατήσεων και του τελικού πληρωτέου ποσού. Στη συνέχεια η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε προβαίνει στις απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.), το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί πρόσφορο.

2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. παράγει και αποστέλλει στη Γ.Γ.Π.Σ έως την 20η ημέρα κάθε μήνα, μετά την επεξεργασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τα παρακάτω κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία:

α) Πληρωμών συνταξιούχων, στο οποίο υπάρχει ο αριθμός μητρώου ΔΙΑΣ, ο λογαριασμός ΙΒΑΝ, το ονοματεπώνυμο και το πληρωτέο ποσό σύνταξης, από το οποίο παράγεται η κατάσταση της περ.α της παρ. 1 του άρθρου 7.

β) Αναλυτικών στοιχείων των επιμέρους αποδοχών και κρατήσεων – μειώσεων για κάθε συνταξιούχο, βάσει του οποίου παράγεται η κατάσταση της περ.β της παρ. 1 του άρθρου 7.

γ) Ηλεκτρονικό αρχείο διασταυρώσεων όλων των συνταξιούχων του Δημοσίου με τους Φ.Κ.Α., το Μ.Τ.Π.Υ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο περιέχει αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά των αρχικών συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας και τα στοιχεία διασταύρωσης.

3. Η ΓΓΠΣ ενημερώνει το Π.Σ.Ε.Ε.Σ. με τα αρχεία των περ. β και γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Εντολές Πίστωσης
1. Το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο της περ.α της παρ. 2 του άρθρου 3, στη ΔΙΑΣ Α.Ε..
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πιστώνονται στους οικείους λογαριασμούς τους με την valeur που ισχύει για τις πιστώσεις λογαριασμών.

Άρθρο 5
Ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών – πληρωμές
Οι συντάξεις κάθε μήνα θα πιστώνονται στους οικείους λογαριασμούς την προτελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα. Από την ημερομηνία αυτή οι συνταξιούχοι μπορούν να αναλαμβάνουν τη σύνταξή τους. Η ημερομηνία πίστωσης της σύνταξης στον οικείο λογαριασμό θεωρείται για το Δημόσιο και ως ημερομηνία πληρωμής αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψής της εκ μέρους του δικαιούχου.

Άρθρο 6
Εντολές Πληρωμής
1. Με εντολή πληρωμής καταβάλλεται η σύνταξη στην περίπτωση απόρριψης της εντολής πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για οποιονδήποτε λόγο.

2. Οι εντολές πληρωμής ενεργοποιούνται στο δίκτυο των πιστωτικών ιδρυμάτων, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και το αργότερο στις επόμενες δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής, οπότε και υπάρχει δυνατότητα πληρωμής των συνταξιούχων.

3. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει το αργότερο στις επόμενες δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής, ηλεκτρονικό αρχείο απορρίψεων στη Γ.Γ.Π.Σ. η οποία:
α) Ενημερώνει το Π.Σ.Ε.Ε.Σ. και εκδίδει κατάσταση απορρίψεων την οποία αποστέλλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων.
β) Εκτυπώνει και αποστέλλει σε κάθε συνταξιούχο εντολή πληρωμής της σύνταξής του στην οποία είναι εκτυπωμένος, ο αριθμός μητρώου ΔΙΑΣ, το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου, ο μήνας στον οποίο αντιστοιχεί η σύνταξη, το πιστωτικό ίδρυμα και το πληρωτέο ποσό. Σε ειδικό χώρο του εντύπου της εντολής πληρωμής μπορεί να αναγράφονται ενημερωτικές οδηγίες για το συνταξιούχο.

4. α) Η εντολή πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης δύο μήνες από την έκδοσή της και μέχρι την ημερομηνία αυτή ο συνταξιούχος μπορεί να πληρώνεται τη σύνταξή του. Μετά την πάροδο δύο μηνών από την έκδοσή της καθίσταται άκυρη.
Τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου να ακυρώσουν την εντολή πληρωμής πριν τη λήξη της δίμηνης προθεσμίας.
β) Την ευθύνη παρακολούθησης της λήξης των εντολών και της ενημέρωσης της ανάκλησής τους έχει η Γ.Γ.Π.Σ.

5. Η επιστροφή από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε., στο Δημόσιο του ποσού των ανεκτέλεστων εντολών (πίστωση του λογαριασμού 200 του Δημοσίου) γίνεται την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της δίμηνης προθεσμίας. Τότε η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο προς ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει νωρίτερα σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου.

6.α) Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτυπώνει κάθε μήνα και αποστέλλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων και στη Δ24 Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ., για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες, κατάσταση των ανεκτέλεστων εντολών πληρωμής, η οποία περιέχει το πλήθος των ανεκτέλεστων εντολών και το καθαρό ποσό ανά πιστωτικό ίδρυμα.
β) Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτυπώνει κάθε μήνα κατάσταση των αναζητούμενων ποσών λόγω ανεκτέλεστων εντολών πληρωμής:
i) με αναλυτική αναφορά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (κατά Κ.Α.Ε.) και τρίτων,
ii) με αναλυτική αναφορά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (κατά Κ.Α.Ε.) και τρίτων ανά συνταξιούχο.

7. Η Δ24 με δικαιολογητικό εγγραφής την κατάσταση της περ.α της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, εσοδοποιεί το επιστρεπτέο ποσό που κατατέθηκε στο λογαριασμό 200.

Άρθρο 7
Πληρωμή των συντάξεων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων
1. Για την πληρωμή των συντάξεων με πίστωση των προσωπικών λογαριασμών ή με εντολή πληρωμής λόγω απορρίψεων, κάθε μήνα:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτυπώνει σε έξι αντίγραφα (για τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, την Δ24 και το Ελεγκτικό Συνέδριο) την συγκεντρωτική κατάσταση με το καθαρό πληρωτέο ποσό κατά πιστωτικό ίδρυμα που μεταφέρεται για την πίστωση των λογαριασμών των συνταξιούχων. Σε ξεχωριστές στήλες της κατάστασης αναγράφεται το ποσό αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε.

β) Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτυπώνει συγκεντρωτική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει:
– Το οικονομικό έτος.
– Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη.
– Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις πληρωμές (ακαθάριστο).
– Τα συνολικά τελικά ποσά κατά κωδικό αριθμό εξόδου (κατηγοριών συνταξιούχων).
– Τα συνολικά τελικά ποσά κρατήσεων υπέρ Δημοσίου κατά κωδικό αριθμό εσόδου.
– Τα συνολικά ποσά των κρατήσεων για δάνεια, κατασχέσεις, διατροφές και υπέρ τρίτων.
– Το καθαρό πληρωτέο ποσό.
– Τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης.

Για τα συνολικά ποσά των κρατήσεων αναγράφoνται τρεις στήλες: i) στην πρώτη αναγράφονται τα ποσά που προκύπτουν από το αρχείο της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 που αποστέλλει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ii) στη δεύτερη αναγράφονται τα ποσά προς συμψηφισμό των καταστάσεων της υποπερίπτωσης i της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 6 και της υποπερίπτωσης i της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 και iii) στην τρίτη στήλη αναγράφονται τα τελικά ποσά που προκύπτουν μετά τον συμψηφισμό και πρέπει να αποδοθούν.

Το συνολικό ποσό που συμψηφίζεται με βάση τις καταστάσεις της υποπερίπτωσης i της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 6 και της υποπερίπτωσης i της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 καταχωρείται στον ΚΑΕ 3241.

2. Η πληρωμή της ΔΙΑΣ Α.Ε. γίνεται με εντολές της Δ24, με βάση την κατάσταση της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8.

3. α) Οι εντολές και λογιστικές εγγραφές για την εμφάνιση των πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στη δημόσια ληψοδοσία διενεργούνται με βάση τις ανωτέρω καταστάσεις (περ. α και β της παρ. 1) από τη Δ24, στην οποία αποστέλλονται και ηλεκτρονικά.

β) Οι καταστάσεις υποβάλλονται στη Δ24 κάθε μήνα, 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία valeur πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων.

Άρθρο 8
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (πιστωθέντων) ποσών
1. Στις περιπτώσεις αχρεώστητης πίστωσης λογαριασμού μετά το θάνατο του δικαιούχου, η Γ.Γ.Π.Σ. δημιουργεί κάθε μήνα και εφόσον συντρέχει περίπτωση ηλεκτρονικό «αρχείο αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών», στο οποίο περιλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμο των θανόντων συνταξιούχων, ο αριθμός λογαριασμού τους (IBAN), ο Α.Μ.Σ. και το ποσό της απαίτησης κατά συνταξιούχο.

2. α) Την τελευταία εργάσιμη του πρώτου πενθημέρου του μήνα αποστέλλεται το «αρχείο αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών», από Γ.Γ.Π.Σ. στη ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία το διαβιβάζει στα οικεία πιστωτικά ιδρύματα.

β) Τα πιστωτικά ιδρύματα χρεώνουν τους οικείους λογαριασμούς τους και στις 15 κάθε μήνα, ή την προηγούμενη εργάσιμη εάν η 15η κάποιου μήνα είναι αργία, αποστέλλουν τις απαντήσεις τους επί των χρεώσεων στη ΔΙΑΣ Α.Ε..

γ) Την ίδια ημέρα η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στη Γ.Γ.Π.Σ. και την ενημερώνει για την επιτυχή χρέωση ή, αν δεν επαρκεί το υπόλοιπο του λογαριασμού, με το ποσό που χρεώθηκε, ενώ ταυτόχρονα πιστώνεται ο λογαριασμός 200 του Δημοσίου.

δ) Η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει το Π.Σ.Ε.Ε.Σ. με τα αποτελέσματα.

3. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (πιστωθέντων) ποσών η Γ.Γ.Π.Σ.:
α) i) Εκδίδει για τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο κατάσταση των αναζητούμενων ποσών από τα πιστωτικά Ιδρύματα με αναλυτική αναφορά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (κατά Κ.Α.Ε.) και τρίτων.
ii) Εκδίδει κατάσταση των αναζητούμενων ποσών από τα πιστωτικά ιδρύματα με αναλυτική αναφορά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (κατά Κ.Α.Ε.) και τρίτων ανά συνταξιούχο.

β) Εκδίδει για τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων, τη Δ24 Λογαριασμών Δημοσίου του Γ.Λ.Κ. και το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατάσταση των επιστραφέντων ποσών από τα πιστωτικά ιδρύματα ανά πιστωτικό ίδρυμα.

4. Η Δ24 με δικαιολογητικό εγγραφής την κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εσοδοποιεί το επιστρεπτέο ποσό που κατατέθηκε στο λογαριασμό 200.

Άρθρο 9
Ενέργειες της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου (Δ24)
1. Η πληρωμή των Συνταξιούχων του Δημοσίου η οποία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, διενεργείται από τη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου, μέσω του ΟΠΣΔΠ- υποσύστημα μισθοδοσίας, με εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

2. α) Κάθε μήνα 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία valeur πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, υποβάλλονται στη Δ24 τα κατωτέρω ένγχαρτα και ηλεκτρονικά αρχεία:
– Σε ένα (1) αντίγραφο έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 7
– Σε δύο (2) αντίγραφα έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7.
Οι καταστάσεις αυτές είναι αρμοδίως υπογεγραμμένες από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14.

β) Τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία των καταστά­σεων των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 7, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής της Δ24.

3. Με την υποβολή των ανωτέρω αρχείων και την συμφωνία τους, οι υπάλληλοι της Δ24 επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή του ΟΠΣΔΠ – υποσύστημα μισθοδο­σίας την συμφωνία των έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της εντολής καθαρών πληρωτέων. Πριν την αποστολή της εντολής πληρωμής στην Τράπεζα της Ελλάδος, η Δ24 συμφωνεί με τη ΔΙΑΣ Α.Ε., το συνολικό πληρωτέο ποσό.

4. Στη συνέχεια η Δ24 εκδίδει εντολή πληρωμής που απευθύνεται:
α) Στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200203 «Συντάξεις και Βοηθήματα Ε.Δ.» και την πίστωση:
i) του τραπεζικού λογαριασμού Νο GR890100023 00000000004810200 «Ενδιάμεσος Ε.Δ. Μισθοδοσιών – Κρατήσεων-Συντάξεων»
ii) του τραπεζικού λογαριασμού της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την αμοιβή της.
β) Στη ΔΙΑΣ Α.Ε. για τη μεταφορά των ποσών στους ατομικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων.

5. Η ανωτέρω αποστολή της εντολής πληρωμής από τη Δ24 στην Τράπεζα της Ελλάδος και στη ΔΙΑΣ Α.Ε., γίνεται μία (1) ημέρα πριν την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων συνταξιούχων (ημερομηνία valuer) σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 4.

6. Τέλος, οι αποδόσεις των κρατήσεων υπέρ τρίτων διενεργούνται από την Δ24, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής ΟΠΣΔΠ – υποσύστημα μισθοδοσίας, με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος και ημερομηνία valuer της πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο αναφέρονται οι συντάξεις ή καταβάλλονται, όποιος μήνας εκ των δύο είναι μεταγενέστερος.

7. Η εμφάνιση των λογιστικών εγγραφών εσόδων και εξόδων στη δημόσια ληψοδοσία γίνεται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής της Δ24, ΟΠΣΔΠ – υποσύστημα μισθοδοσίας, ύστερα από τη λογιστικοποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συντάξεων με δικαιολογητικά εγγραφής τις καταστάσεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 7.

8. Σχετικά με τη διαχείριση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 8.

9. Σχετικά με τη διαχείριση των ανεκτέλεστων εντολών πληρωμής ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 6.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής της περ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail), είτε με μαγνητικό μέσο.

Άρθρο 10
Ασφαλιστικές δικλείδες
1. Για την διασφάλιση του συστήματος υπάρχει οπωσδήποτε στο αρχείο πληρωμών συνταξιούχων και ελέγχεται από τους εμπλεκόμενους φορείς: α) ο αριθμός μητρώου ΔΙΑΣ των δικαιούχων, β) ο κωδικός κατηγορίας της σύνταξής τους, γ) ο κωδικός φορέα δ) ο Α.Φ.Μ. ε) ο Α.Μ.Κ.Α. και στ) ο αλγόριθμος ελέγχου.

2. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Γ.Γ.Π.Σ. τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα- μέλη της για τον έλεγχο του check digit (ψηφίο ελέγχου) των αριθμών των λογαριασμών. Ομοίως η Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΔΙΑΣ Α.Ε. τους αλγόριθμους των check digits των Α.Μ.Σ. και Α.Φ.Μ..

Άρθρο 11
Ενημέρωση συνταξιούχων
Οι συνταξιούχοι θα ενημερώνονται για τη μηνιαία εκκαθάριση της σύνταξης τους, καθώς και για την ετήσια βεβαίωση καταβληθεισών συντάξεων μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Άρθρο 12
Μηνιαίες καταστάσεις
1. Η Γ.Γ.Π.Σ. κάθε μήνα δημιουργεί ή εκδίδει, κατά περίπτωση:
α) Αρχείο των συνταξιούχων και βοηθημάτων κατά κατηγορία και αριθμό μητρώου σύνταξης. Το αρχείο αυτό περιέχει:

1) τον Α.Μ.Σ.,

2) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου,

3) τη διεύθυνση επικοινωνίας,

4) τον Α.Φ.Μ.,

5) τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ και το οικείο πιστωτικό ίδρυμα,

6) αναλυτικά το ακαθάριστο ποσό σύνταξης,

7) τις κρατήσεις και μειώσεις (αναλυτικά),

8) το καθαρό πληρωτέο ποσό,

9) αν η εντολή πίστωσης μετατράπηκε σε εντολή πληρωμής,

10) αν η εντολή πληρωμής εκτελέστηκε ή όχι,

11) αν ζητήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα η επιστροφή των αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών μετά το θάνατο συνταξιούχου,

12) τα στοιχεία διασταύρωσης του συνταξιούχου με τους Φ.Κ.Α., το Μ.Τ.Π.Υ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή τα ποσά των αρχικών συντάξεων και μερισμάτων που του καταβάλλει ο κάθε φορέας καθώς και τα στοιχεία διασταύρωσης.

β) Καταστάσεις για τις πληρωμές διατροφών κατά Δ.Ο.Υ. και αλφαβητική σειρά των δικαιούχων σε τρία (3) αντίγραφα, από τα οποία τα δύο (2) προορίζονται για την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το ένα (1) για την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων.

γ) Καταστάσεις για κατασχέσεις λόγω χρεών προς το Δημόσιο, όπως ανωτέρω σε δύο αντίγραφα οι οποίες κοινοποιούνται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

δ) Καταστάσεις δανείων κατά ταμείο και αλφαβητική σειρά των συνταξιούχων, τις οποίες και αποστέλλει στο κατά περίπτωση αρμόδιο ταμείο.

ε) Καταστάσεις με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, και όπου τούτο είναι αναγκαίο και αλφαβητικά ανά συνταξιούχο, για την ενημέρωση των δικαιούχων Ειδικών Ταμείων, Ν.Π.Δ.Δ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.λπ.

στ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις (για τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων και την Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων) κατά κατηγορία συνταξιούχων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό των συνταξιούχων της κάθε κατηγορίας, το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό σύνταξης, το ποσό των κρατήσεων-μειώσεων (αναλυτικά) και το καθαρό ποσό με το οποίο πιστώθηκαν οι λογαριασμοί τους.

2. Οι καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό μπορούν να αποστέλλονται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 13
Ετήσιες καταστάσεις
Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτυπώνει κάθε χρόνο εις τετραπλούν (για τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων) συγκεντρωτικές καταστάσεις αναλυτικά κατά κατηγορία συνταξιούχων οι οποίες περιλαμβάνουν το συνολικό αριθμό των συνταξιούχων κάθε κατηγορίας, κατά την 31η Δε­κεμβρίου, το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο ποσό σύνταξης, τις μειώσεις-κρατήσεις και το καθαρό ποσό με το οποίο πιστώθηκαν οι λογαριασμοί τους ή πληρώθηκαν μέσω εντολών πληρωμής.
Η κατάσταση μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 14
Υπογραφή καταστάσεων
Προκειμένου να υπάρχει ανάληψη ευθύνης κατά το λόγο αρμοδιότητας όπως αυτή προκύπτει από την παρούσα απόφαση:
α. Οι καταστάσεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 7 φέρουν τις υπογραφές των αρμοδίων οργάνων της Γ.Γ.Π.Σ. και του Γενικού Διευθυντή Συντάξεων.

β. Οι καταστάσεις των περ. α και β της παρ. 6 του άρθρου 6 και των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 8, φέρουν τις υπογραφές των αρμοδίων οργάνων της Γ.Γ.Π.Σ. και του Γενικού Διευθυντή Συντάξεων.

γ. Η ετήσια βεβαίωση καταβληθεισών συντάξεων, υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή Συντάξεων.

Άρθρο 15
Δικαιολογητικά για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ως δικαιολογητικά της δαπάνης πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) από τη Δ24 η κατάσταση της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7, οι εντολές πληρωμής και οι αναγγελίες χρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδας του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου.

β) από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων οι καταστάσεις
i) της περ. α και της υποπερίπτωσης i της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 6, ii) των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 7 και iii) της υποπερίπτωσης i της περ. α και της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 16
Η πληρωμή των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων αρχίζει από την ημερομηνία πληρωμής της σύνταξης μηνός Μαΐου 2014.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η υπ’ αριθμ. 61129/ 7-7-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 773Β).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ