Πληρώνεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2021 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Πληρώνεται το Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2021 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2021 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

 

Την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 πρόκειται να καταβληθεί σε 57.573 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 18.320.853,42 ευρώ που αφορά στο Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2021.

 

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου

 
 

Οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να τα δηλώσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, είτε στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ efka.gov.gr

(επιλογή-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Μισθωτοί->Ατομικά Στοιχεία),

 

είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης (Εργασία και ασφάλιση – Ασφάλιση – Ατομικά στοιχεία ασφάλισης)

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/atomika-stoikheia-asphalises