Πλοίαρχοι και μηχανικοί που εισάγονται στις ΑΕΝ 2020-2021

Πλοίαρχοι και μηχανικοί που εισάγονται στις ΑΕΝ 2020-2021

Πίνακες των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

1. Από το υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 04 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή αναρτήθηκαν οι πίνακες των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Στις α.ε.ν. εισάγονται συνολικά 1.153 σπουδαστές (613 πλοίαρχοι, 540 μηχανικοί).

2. Διευκρινίζεται ότι οι πίνακες εισαγόμενων σπουδαστών/σπουδαστριών στις αεν περιέχουν μόνο τον οκταψηφιο κωδικό αριθμό του κάθε υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης που υπέβαλλε στο υ.να.ν.π. για την εισαγωγή στις α.ε.ν. και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

3. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή στις α.ε.ν. που έχουν επιτύχει έως και την 18 Σεπτεμβριου 2020 ήμερα Παρασκευή.
Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους και οι κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν θα καλυφθούν για μια και μόνο φορά από υποψηφίους/-ες από πίνακες επιλαχόντων του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων .

4. Νεοεισαγομενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού σπουδών των αεν (ΦΕΚ 2028 Β /03-06-2019) δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για
μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

5. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις α.ε.ν. είναι τα εξής:

(α) δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού
(β) τέσσερις (04) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
(γ) φωτοαντιγραφο απολυτηρίου λυκείου
(δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμενοι σε αλλο ανωτατο εκπαιδευτικο ιδρυμα (αει), πανεπιστημιακου ή τεχνολογικου τομεα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο αει.

 

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων 2020-2021
Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών 2020-2021