ΠΝΠ για φωτιές. Μέχρι τη Δευτέρα 09-08-2021 η απαγόρευση για τα δάση

ΠΝΠ για φωτιές. Μέχρι τη Δευτέρα 09-08-2021 η απαγόρευση για τα δάση

τις περιοχές NATURA, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση

 

Συγκεκριμένα με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) επιβάλλονται οι εξής απαγορεύσεις:

 

Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών

 

Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).

 

Εξαιρούνται:

α) Κατοικημένες περιοχές,
β) θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές,
γ) ποτάμια και λιμναία συστήματα και
δ) τουριστικές εκμεταλλεύσεις

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) – ΦΕΚ Τεύχος A’ 138/05.08.2021
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

 

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της παραπάνω ΠΝΠ με τις απαγορεύσεις και τα πρόστιμα