Ποια είναι τα όπλα σκοποβολής και πως χορηγείται άδεια

Όπλα σκοποβολής είναι τα πυροβόλα τυφέκια, πιστόλια και περίστροφα, αεροβόλα όπλα με ή χωρίς σκοπευτική διόπτρα, εμπροσθογεμή μαύρης πυρίτιδας και οι βαλλιστρίδες, όπως προβλέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ομοσπονδιών Σκοποβολής ή τους κανονισμούς της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.).

 

Αριθμ. απόφ. 604423 – ΦΕΚ Τεύχος Β 106/17.01.2023
Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών – Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Όπλα και φυσίγγια σκοποβολής

Άρθρο 2
Αγορά και κατοχή αεροβόλων όπλων σκοποβολή

Άρθρο 3
Αγορά και κατοχή σκοπευτικών βοηθημάτων

Άρθρο 4
Αγορά και κατοχή βαλλιστρίδων σκοποβολής

Άρθρο 5
Αγορά και κατοχή πυροβόλων όπλων σκοποβολής της κατηγορίας A’, Β’ και Γ’ του Παραρτήματος I ν. 2168/1993 (άρθρα 6 και 7 του ν. 2168/1993)

Άρθρο 6
Άδεια οπλοφορίας για άσκηση στη σκοποβολή

Άρθρο 7
Αγορά και κατοχή εξαρτημάτων – ανταλλακτικών μερών – εξομοιωτών βολής και γεμιστήρων όπλων σκοποβολής

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά

Άρθρο 9
Αγορά και κατοχή φυσιγγίων ραβδωτών όπλων σκοποβολής

Άρθρο 10
Μεταφορά – εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών στο εξωτερικό για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες

Άρθρο 11
Εισαγωγή – επανεξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες και προπονήσεις

Άρθρο 11Α
Εισαγωγή – εξαγωγή και μεταφορά όπλων φυσιγγίων, διόπτρων και παρελκόμενων σκοποβολής για διαφημιστικούς σκοπούς από χορηγούς – εκθέτες

Άρθρο 12
Όροι φύλαξης πυροβόλων όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών

Άρθρο 13
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων – Σκοπευτικός τουρισμός αλλοδαπών υπηκόων

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις υπευθύνων σκοπευτηρίων

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις κατόχων πυροβόλων όπλων σκοποβολής

Άρθρο 16
Κατοχή όπλων σκοποβολής τα οποία εδόθησαν ως έπαθλα αγώνων

Άρθρο 17
Σκοπευτές εξωτερικού

Άρθρο 18
Κατοχή όπλων από προσωπικότητες της σκοποβολής

Άρθρο 19
Άσκηση στη σκοποβολή

Άρθρο 20
Κυρώσεις

Άρθρο 21
Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 22
Μεταβατικές Διατάξεις.

Άρθρο 23
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 4325/1999/19.04.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού (Β’ 400).

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Το πλήρες κείμενο της κυα για τα όπλα σκοποβολής (Αριθμ. απόφ. 604423 – ΦΕΚ Τεύχος Β 106/17.01.2023)