Ποια πιστοποιητικά και ποιες ληξιαρχικές πράξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά στο govgr

Ποια πιστοποιητικά και ποιες ληξιαρχικές πράξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά στο govgr

Πως εκδίδονται ηλεκτρονικά στο govgr τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις

 

Η ηλεκτρονική χορήγηση γίνεται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

Αριθμ. 10703 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1460/12.04.2021
Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
διαπιστώνουμε:

Την έναρξη χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου της υπ’ αρ. 14720/9.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255), από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Συγκεκριμένα, τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
5. Πιστοποιητικό γέννησης.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Το περιεχόμενο των αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου και ο τρόπος αναζήτησης αυτών, ορίζονται στην υπ’ αρ. 14720/ 9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255).

Η πρόσβαση για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι δυνατή με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης της υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798 και [ΑΔΑ: Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΠ-0Θ5]).
Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

H έκδοση γίνεται από την ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης govgr

Πιστοποιητικά

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και για τα ανήλικα παιδιά)
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα)
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Η έκδοση γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για την επιβεβαίωση των στοιχείων

  

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του πιστοποιητικού που εκδίδεται γίνεται ως εξής:

  • είτε με τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε με το QR code

Τα πιστοποιητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθούν και να παραδοθούν σε έντυπη μορφή

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

 

Η έκδοση γίνεται ηλεκτρονικά βήμα – βήμα στην διεύθυνση

 

https://reg.services.gov.gr/

 

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες ληξιαρχικές πράξεις μπορώ να αναζητήσω ηλεκτρονικά;
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά.

2. Τα στοιχεία μου που εμφανίζονται στο gov.gr είναι λανθασμένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη.
Τα στοιχεία σας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο. Τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι αυτά που εμφανίζονται στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου (Ε1). Αν κάποιο από τα στοιχεία σας είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

3. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Δε βρέθηκε Λ.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών για τα δεδομένα στοιχεία πολίτη.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που ζητήσατε μπορεί να εκδοθεί μόνο από το Δήμο. Είτε δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία σας στο Μητρώο πολιτών, είτε έχετε λανθασμένα στοιχεία στο φορολογικό μητρώο. Αν μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr τότε τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι σωστά και το πρόβλημα εντοπίζεται στα στοιχεία σας στην ληξιαρχική πράξη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο σας. Αν κάποιο από τα στοιχεία σας στο φορολογικό μητρώο είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

4. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Η ληξιαρχική πράξη που εντοπίστηκε δεν είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική χορήγηση. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Ληξιαρχείο του Δήμου σας για λεπτομέρειες.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που αναζητήσατε έχει εκδοθεί πριν το 2013 και δεν έχει μεταβληθεί ή δεν εκδοθεί απόσπασμα για αυτήν. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να εκδοθεί μία φορά από το Δήμο σας. Στην συνέχεια θα μπορείτε να το αναζητάτε και μέσω του gov.gr.

5. Μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά μου;
Ναι εφόσον είναι ανήλικα. Τα ενήλικα τέκνα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις με τους δικούς τους κωδικούς.

6. Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης;
Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη είτε να μεταβείτε στην υπηρεσία «Έλεγχος εγκυρότητας» του gov.gr και να εισάγετε το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

7. Μπορώ να προσκομίσω το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη σε οποιαδήποτε υπηρεσία;
Το πιστοποιητικό ή το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

8. Το πιστοποιητικό και η ληξιαρχική πράξη που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;
Ναι. Το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με την έντυπη.

 

Η κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2255/12.06.2020
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου

1. Τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
ε) Πιστοποιητικό γέννησης.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

2. Το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).
β) Τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των ανωτέρω αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών.
γ) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών.

3. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών απαιτείται πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος μέσω αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό πέμπτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

4. Η αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης.

5. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

Άρθρο 2
Διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

1. Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά δύνανται να χορηγούνται και μέσω των ΚΕΠ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Η πρόσβαση στην ως άνω ψηφιακή υπηρεσία γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ.
Για την αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

3. Με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ανωτέρω ψηφιακής υπηρεσίας στα ΚΕΠ.

Άρθρο 3
Τεχνικά και Οργανωτικά ζητήματα

1. Η διασύνδεση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ με το Μητρώο Πολιτών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτικότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 132054 ΕΞ 2019/21.11.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος -Μητρώο Πολιτών- του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως