Ποιος γονέας θεωρείται μονογονέας, ποιος πολύτεκνος και ποιος τρίτεκνος

Ποιος γονέας θεωρείται μονογονέας, ποιος πολύτεκνος και ποιος τρίτεκνος

Καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 

Αριθμός: 205
Έτος: 2019
Τίτλος : Καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα, οι οποίοι δικαιούνται αυξημένο αριθμό ημερών αδείας σε περίπτωση ασθένειας ανηλίκου τέκνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007.

Πρόεδρος/Προεδρεύων: ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΣΤΡΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Περίληψη της γνωμοδότησης:

α) Ο υπάλληλος, ο οποίος υπηρετεί στο Δημόσιο, είναι διαζευγμένος γονέας και ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, καθώς και ο υπάλληλος, γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί, περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του νόμου 3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα.

β) Για τον καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα – υπαλλήλου, που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη μόνο ο αριθμός των τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα κατά το χρόνο που ζητείται η χορήγηση αδείας και όχι ο συνολικός αριθμός των τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας (ομόφ.).

Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 205/2019