Πολυκατοικία – Κοινόχρηστοι χώροι – Πυλωτή – Αλλαγή πρόσοψης εξωστών

Πολυκατοικία – Κοινόχρηστοι χώροι – Πυλωτή – Αλλαγή πρόσοψης εξωστών

Απαγορεύεται κάθε ενέργεια που παρακωλύει από τους ενοίκους τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Η πρόσοψη της πολυκατοικίας πρέπει να είναι ομοιόμορφη
Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας

ΜΠρΑθ 878/2019

Υποχρεώνει την εναγόμενη να αποδώσει στις ενάγουσες τα κλειδιά των κοινοχρήστων χώρων της πυλωτής, που βρίσκεται δεξιά του κοινόχρηστου διαδρόμου της κυρίας εισόδου και του φρέατος του ανελκυστήρα, της μεταλλικής θύρας που έχει τοποθετηθεί στο υπόγειο κάτω από το κλιμακοστάσιο, καθώς και του κοινόχρηστου ακάλυπτου χώρου του δώματος της πολυκατοικίας.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να απέχει από τούδε και στο εξής από οποιαδήποτε ενέργεια που με οποιονδήποτε τρόπο παρακωλύει τη σύγχρηση από τις ενάγουσες των προαναφερομένων κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας.

Απειλεί σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση της αμέσως παραπάνω διάταξης της παρούσας.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να μεταβάλει τη πρόσοψη εξώστη διαμερίσματος της ως άνω πολυκατοικίας, ώστε τα κάγκελα αυτού να είναι του ιδίου τύπου με αυτά των λοιπών συνιδιοκτητών, όπως και ο χρωματισμός της.

Κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή.

Καταδίκασε την εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

Δείτε την Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας στο dsanet.gr

Σχετικά:

Πυλωτή. Άκυρη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας που καθορίζει θέσεις στάθμευσης