Πως γίνεται από τα ΚΕΠ η καταχώριση στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού

Πως γίνεται από τα ΚΕΠ η καταχώριση στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού

 

Αριθμ. 2034 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 954/02.03.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5998/27.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καταχώριση στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού COVID-19 από τα Κ.Ε.Π. των αιτούντων προγραμματισμό συνεδρίας εμβολιασμού» (Β’ 6269).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το θέμα της υπό στοιχεία 5998/27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 6269) αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού COVID-19 από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

2. Η υπό στοιχεία 5998/27.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6269) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Διαδικασία στα Κ.Ε.Π.

1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID-19, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215).

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 και δύνανται να είναι:

α) ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και ειδικότερα:

αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,

αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,

αγ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), ή

β) μη ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

3. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις COVID-19 της υποπερ. αγ’ της περ. α’ και της περ. β’ της παρ. 2, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) ημερομηνία θετικού αποτελέσματος.

4. Σε περίπτωση επαλήθευσης της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ακολουθεί καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα της παρ. 1, κατά περίπτωση.

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 86).

 

  

 

Άρθρο 2
Διαδικασία για φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών

1. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, και δεν υπάγονται στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. και για να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης στα Μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 1 των περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχουν λάβει χώρα σε οποιοδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας.

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1.

3. Εφόσον το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δεν είναι ψηφιακά επαληθεύσιμο πρέπει να προσκομίζεται σε πρωτότυπη μορφή ή σε μορφή ακριβούς αντιγράφου.

Επιπλέον των παραπάνω επισυνάπτονται:

α) Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί γνησιότητας του επισυναπτόμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και
β) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Το ως άνω επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 3
Διαδικασία στα ΚΕΠ για φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών με τηλεδιάσκεψη ή μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος στην εφαρμογή -thyrides-kep.services.gov.gr-

1. Τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό, έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. Εσωτερικού δύνανται, μόνο εφόσον διαθέτουν μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, να υποβάλουν αίτηση για να καταχωριστούν στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό:

α) Είτε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr», κατόπιν ταυτοποίησης του αιτούντος φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 20530 ΕΞ/21.07.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄3030),

β) είτε με υποβολή αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «thyrides-kep.services.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν αυθεντικοποίησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., και καταχώρισης του Α.Μ.Κ.Α.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης είτε στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr» είτε στην εφαρμογή «thyrides-kep. services.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο συνυποβάλλει υποχρεωτικά το μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση της παρ. 1.

3. Το υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση, θα πρέπει να είναι είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική γλώσσα.

4. Μαζί με το ως άνω πιστοποιητικό, το φυσικό πρόσωπο συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει:

α) ότι διαμένει στο εξωτερικό,
β) ότι υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. εσωτερικού,
γ) την ημερομηνία του θετικού αποτελέσματος κατά το υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση νόσησης, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «myKEPlive. gov.gr», ή ότι τα δηλωθέντα στοιχεία σχετικά με την νόσησή του είναι ακριβή, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «thyrides- kep.services.gov.gr»,
δ) ότι το υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση νόσησης είναι γνήσιο.

5. Η κατά την παρ. 1 καταχώριση των στοιχείων που περιέχονται στο υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση νόσησης και στα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο μετά τη λήψη τους.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως