Πως γίνεται η εγγραφή σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων

Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων

 

Αριθμ. Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 48233 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4575/30.08.2022
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων

1. Οι πολίτες δύνανται να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Η εγγραφή γίνεται μέσω χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ειδικότερα του υποσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο έχει ως σκοπό την εγγραφή πολιτών σε προσωπικό ιατρό.

2. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της αποζημιώσεως των προσωπικών ιατρών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’ 245) αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη μεθοδολογία και οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασφαλισμένων και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος και διασφάλισης της διαδρομής ελέγχου (πρόσβαση από διαπιστευμένους χρήστες, προκαταχωρημένα στοιχεία και μενού επιλογών, αναφορές κ.ά.), τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων- ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Για την εκτέλεση της παρούσης δύνανται να διαλειτουργούν με ασφάλεια τα συστήματα αρχειοθέτησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και ενδεικτικώς το σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το σύστημα αρχειοθέτησης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ, το σύστημα αρχειοθέτησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) καθώς και κάθε άλλο σύστημα που είναι απαραίτητο. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας παρακολουθεί τη συμμόρφωση της λειτουργίας όλων των συστημάτων, που είναι αναγκαία και πρόσφορα για την εκτέλεση της παρούσης, προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ως εκτελούσας την επεξεργασία.

3. Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο φαρμακείο φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα. Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο/ φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη, ή του πληρεξουσίου/ της εξουσιοδότησης προς ενέργεια τρίτου προσώπου.

Για το σκοπό της εγγραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη σε προσωπικό ιατρό ο φαρμακοποιός εισέρχεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως διαπιστευμένος χρήστης, με τους προσωπικούς του κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη. Τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο του ΑΜΚΑ, με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό από δικαστικό συμπαραστάτη για λογαριασμό προσώπου που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση καταχωρούνται και τα απαραίτητα στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη.

Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών.

Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη “μη διαθέσιμος”.

O φαρμακοποιός επιλέγει προσωπικό ιατρό με βάση την επιθυμία του πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή / και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 2
Ορισμός αποζημίωσης των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό

Η αποζημίωση των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ειδικότερα του υποσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ορίζεται εφάπαξ στο ποσό των τριών (3,00) ευρώ ανά εγγραφή πολίτη (δηλαδή, για την καταχώριση του ΑΜΚΑ και την εγγραφή του συγκεκριμένου πολίτη σε προσωπικό ιατρό), αρχής γενομένης από την 05η.09.2022.

ΑΡΘΡΟ 3
Υπολογισμός και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης

1. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης και την κατα-βολή της προς τους φαρμακοποιούς, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αντλεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και διαβιβάζει ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ κάθε μήνα, ανά ΑΦΜ φαρμακείου, τον αριθμό των εγγραφών σε προσωπικό ιατρό, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει κατά το μήνα αυτό το συγκεκριμένο φαρμακείο.

2. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μαζί με την υποβολή των λογαριασμών φαρμάκων, ένα διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εγγραφών των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, κατά τον προηγούμενο μήνα, όπως αυτός προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για κάθε φαρμακείο. Για λόγους επεξεργασίας από τα πληροφοριακά συστήματα οι καταστάσεις θα περιέχουν εγγραφές από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς, ενώ και τα τιμολόγια που εκδίδουν τα ιδιωτικά φαρμακεία θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς.

3. Η καταβολή της αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την εκκαθάρισή της, θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών του, μετά από έλεγχο του τιμολογίου που υπέβαλε ο φαρμακοποιός το οποίο αντιπαραβάλλεται με το συνολικό αριθμό ανά μήνα, όπως αυτός έχει διαβιβαστεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014). Σε περίπτωση απόκλισης των αναφερόμενων στοιχείων μεταξύ του αριθμού των εγγραφών που έχει διαβιβάσει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και του τιμολογίου του φαρμακοποιού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει τη μικρότερη απαίτηση. Σε περίπτωση ελέγχου από δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές, που έχουν κατά νόμο ελεγκτική αρμοδιότητα, τόσο η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. όσο και ο ΕΟΠΥΥ, ως δικαιούχος κατά το άρθρο 4 της παρούσης όσο και οι φαρμακοποιοί – λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία ζητηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ιδίως υποχρεούνται: (α) να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (β) να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 4
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης

Δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.13) όπως ισχύει, για τους σκοπούς του συγχρηματοδοτούμενου κύριου υποέργου του έργου μηχανισμού ενίσχυσης της εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, είναι ο ΕΟΠΥΥ
Με διάταξη του νόμου 4950/2022 προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων της χώρας

Νόμος 4950/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 128/02.07.2022
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 49
Εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων

1. Οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύνανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Η δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το ύφος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών για κάθε εγγραφή, ο τρόπος και ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης και η διαδικασία εκκαθάρισής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  

Σχετικά:

Πως και με ποιους τρόπους γίνεται η εγγραφή των πολιτών στον Προσωπικό Ιατρό

Ο προσωπικός ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας.

Τι είναι ο Προσωπικός Ιατρός, πως επιλέγεται από τους πολίτες και ποιες υπηρεσίες υγείας παρέχει

Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16 έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπικό ιατρό, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας

Ποια είναι τα οφέλη για τους πολίτες της εγγραφής στον Προσωπικό Ιατρό και ποιες είναι οι συνέπειες της μη εγγραφής

Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.
Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.
Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.
Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών