Προδιαγραφές για τα γήπεδα Γκολφ

Αριθμ. 21527 – ΦΕΚ B 2905 – 29.10.2014

Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ

Γήπεδο γκολφ καλείται η οριοθετημένη έκταση, με τις προβλεπόμενες από τις παρούσες προδιαγραφές αθλητικές και κτιριακές εγκαταστάσεις, για την άσκηση του αθλήματος του γκολφ, κατόπιν έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Τα γήπεδα γκολφ αποτελούν εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993.

Είδη γηπέδων γκολφ.
Τα γήπεδα γκολφ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α. Γήπεδα γκολφ 9 οπών.
β. Γήπεδα γκολφ 18 οπών.
γ. Γήπεδα γκολφ 27 οπών.
δ. Γήπεδα γκολφ 36 οπών.

Γήπεδα γκολφ όλων των παραπάνω κατηγοριών είναι δυνατό να ανεγείρονται είτε αυτοτελώς είτε ως τμήμα σύνθετου  τουριστικού καταλύματος της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, είτε σε συνδυασμό με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπεριπτώσεων α έως δ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, τα οποία διαθέτουν τον ελάχιστο αριθμό υπνοδωματίων που προβλέπεται ανά λειτουργική μορφή στο π.δ. 43/2002 και τα οποία διαθέτουν ήδη, ή μπορούν να αποκτήσουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.