Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Αριθ. 685/60869 – ΦΕΚ B 1050 – 04.06.2015
2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 324132/08−09−2008 (Β ́ 1900) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

Αριθμ. 2605/147303 – ΦΕΚ B 3175 – 26.11.2014
Τροποποίηση της αριθμ. 079833/25.10.2011 (Β 2366) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”», όπως ισχύει.»

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007−2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”