Πρόγραμμα κυνηγιού Γιούρων κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015

Αριθμ. 2427/205959 – ΦΕΚ B 2902 – 29.10.2014

Έγκριση Προγράμματος Θήρας Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Γιούρων κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015.