Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για πρόσληψη 50.000 ανέργων

Ξεκινά το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την πρόσληψη 50.000 ανέργων. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ο σκοπός του προγράμματος είναι  διπλός:
 Αφενός να προωθηθεί η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων και η αποτελεσματική στήριξη των ανέργων, με προτεραιότητα στους άνεργους που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Αφετέρου να προωθηθεί η κάλυψη κοινωνικών αναγκών και παράλληλα να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες”.
Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 216.000.000€ από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ με την ακόλουθη κατανομή:
∙ 100.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013”
35.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013”
41.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013”
40.000.000€ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013” (ρήτρα ευελιξίας)

Ποιοι δικαιούνται
50.000 περίπου άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
5. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ
Φορείς στους οποίους θα εργαστούν (επιβλέποντες φορείς):
Δήμοι, Περιφέρειες, Σχολεία, Δικαστήρια, ΚΕΠ, Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Κριτήρια επιλογής:
1.      Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2.      Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3.      Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό
4.      Ηλικία
5.      Αριθμός ανήλικων τέκνων
6.      Χρονική διάρκεια απασχόλησης: πέντε (5) μήνες.
Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Μισθός:
Μηνιαία καθαρά
Μηνιαίες
Ασφαλιστικές εισφορές
Μηνιαίο Σύνολο
Σύνολο πεντάμηνου
Άνω των 25
490
258
748
3.740
Κάτω των 25
427
225
652
3.260

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:
1.      Ο ΟΑΕΔ εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τους ανέργους κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
2.      Οι ωφελούμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά για την απασχόληση τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.
3.      Η μοριοδότηση, βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις γίνεται με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού από τον ΟΑΕΔ.
4.      Οι φορείς στους οποίους θα εργαστούν οι ωφελούμενοι (επιβλέποντες φορείς) υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου:
1. Δημοσίευση Πρόσκλησης προς ωφελούμενους άνεργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) γενικών καθηκόντων ( περίπου 10.000 άτομα)     α’ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου
2. Δημοσίευση Πρόσκλησης υποψηφίων ανέργων διαφόρων ειδικοτήτων (περίπου 28.000 άτομα)   α’ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου
3. Δημοσίευση Πρόσκλησης υποψηφίων ανέργων ειδικοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (περίπου 8.200 άτομα)   α’ 15νθήμερο Σεπτεμβρίου
4. Δημοσίευση Πρόσκλησης υποψηφίων ανέργων ειδικοτήτων σχετικών με τις ΤΠΕ   β΄15νθήμερο Σεπτεμβρίου
5. Κατάρτιση προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ανέργων από ΟΑΕΔ    08/10/2013
6. Υποβολή, εξέταση ενστάσεων και κατάρτιση οριστικού Πίνακα από ΟΑΕΔ   21/10/2013
7. Έναρξη προσλήψεων επιλεγέντων ανέργων από επιβλέποντες φορείς   Από 22 Οκτωβρίου 2013 και εντός προθεσμίας 15 ημερών

Πηγή: tovima.gr