Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών

Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/6914/29−11−2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αρ. 1257/99 του Συμβουλίου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Αριθμ. 5562/160320 – ΦΕΚ B 3514 – 29.12.2014)