Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της ιστορίας των τάξεων του Γυμνασίου

Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της ιστορίας των τάξεων του Γυμνασίου

Ορίζεται το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α, Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου
Αριθμ. 35844/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 959/21.03.2019
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α, Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α, Β και Γ τάξεων του Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ́ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Μεθοδολογική εισαγωγή στην αρχή του σχολικού έτους
(2 διδακτικές ώρες)
2. Προϊστορία. Οι κοινωνίες της Εποχής του Λίθου
(4-5 διδακτικές ώρες)
3. Εποχή του Χαλκού: η εμφάνιση της κοινωνικής πολυπλοκότητας
(6-8 διδακτικές ώρες)
4. Αρχαιότητα
Το ιστορικό πλαίσιο της Αρχαιότητας
(1 διδακτική ώρα)
5. Εποχή του Σιδήρου / Γεωμετρική περίοδος
(2 διδακτικές ώρες)
6. Αρχαϊκή εποχή: η συγκρότηση των πόλεων-κρατών
(4-5 διδακτικές ώρες)
7. Κλασική Εποχή: ο πόλεμος, η δημοκρατία και ο πολιτισμός
(6-8 διδακτικές ώρες)
8. Η εποχή των ελληνιστικών βασιλείων
(4-5 διδακτικές ώρες)
9. Αρχαία Ρώμη: η ανάδυση μιας νέας δύναμης
(4-5 διδακτικές ώρες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ́ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγή: Ο χρόνος και οι πηγές της ιστορίας
(2 διδακτικές ώρες)
Α. Ύστερη Αρχαιότητα:
σύνδεση με την ύλη της προηγούμενης τάξης με τη μορφή της κριτικής επισκόπησης
(4 διδακτικές ώρες)
Β. Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος – 6ος αιώνας),
8-10 διδακτικές ώρες
Γ. Πρώιμος Μεσαίωνας στη Δύση –
Η ανάδυση του Αραβοϊσλαμικού κόσμου (5ος-10ος αιώνας),
6-8 ώρες
Δ. Μεσοβυζαντινή περίοδος 7ος – 12ος αιώνας/1204
(6-8 διδακτικές ώρες)
Ε. ΩΡΙΜΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ (11ος – 13ος αιώνας),
6-8 διδακτικές ώρες
ΣΤ. Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση (13ος -15ος αιώνας) και Υστεροβυζαντινή περίοδος,
10-12 διδακτικές ώρες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ́ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο Α. Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (14ος αιώνας – αρχές 19ου αιώνα),
4-5 διδακτικές ώρες
Κεφάλαιο Β. ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15ος -16ος αιώνας στη Δύση)
3-4 διδακτικές ώρες
Κεφάλαιο Γ. Η ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (16ος-17ος αι.)
4-5 διδακτικές ώρες
Κεφάλαιο Δ. Διαφωτισμός και Επαναστάσεις (18ος – μέσα 19ου αιώνα).
Η Ελληνική Επανάσταση
8-10 διδακτικές ώρες
Κεφάλαιο Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ (ΜΕΣΑ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ – ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1870)
6-7 διδακτικές ώρες
Κεφάλαιο ΣΤ. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ (19ος αιώνας)
5-6 διδακτικές ώρες
Κεφάλαιο Ζ. Το ελληνικό κράτος (1830-1881)
9-10 διδακτικές ώρες

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως