Προγράμματα μαθημάτων Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ2/41874/Δ4 – ΦΕΚ B 772 – 22.03.2016
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης των ΕΠΑΛ