Προγράμματα Σπουδών μαθημάτων ειδικοτήτων Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ2/118126/Δ4 – ΦΕΚ B 2411 – 04.08.2016

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α 193).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ ως ακολούθως