Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2018)

Εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σε μαθήματα της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που θα λειτουργήσει κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2018-2019, με προβλεπόμενη έναρξη 01/10/2018 και περάτωση 28/01/2019ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σε μαθήματα της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που θα λειτουργήσει κατά το Φθινοπωρινό εξάμήνο 2018-2019, με προβλεπόμενη έναρξη 01/10/2018 και περάτωση 28/01/2019, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα:

ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.

ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα της κατανομής των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα μαθήματα διδασκαλίας ανά εξάμηνο καθώς και η διάρκειά τους καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Κ1/196206 /2-12-2015 έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. «Έγκριση του νέου Ωρολογίου προγράμματος ειδικότητας ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ».

Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται στην ειδικότητα που αιτούνται να διδάξουν, ανάλογα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί κατά προτεραιότητα:
1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.
2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιώτες γιατροί και γιατροί ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

Β) Νοσηλευτές (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) κατά προτεραιότητα:
Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία στο χώρο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας – Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που απασχολούνται κατά προτίμηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων, μέλη Δ.Ε.Π. και λοιποί νοσηλευτές και ιδιώτες με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες, με πιστοποιημένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένα προσόντα (π.χ. BLS, ALS, PHTLS κλπ) στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση-Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Υγείας (5 ώρες)
Ηθικά και νομικά ζητήματα στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική (10 ώρες)
Τηλεϊατρική (9 ώρες)
Τηλεπικοινωνίες και συστήματα επικοινωνίας (36 ώρες)
Βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης (30 ώρες)
Επικοινωνία και τεχνικές επικοινωνίας (20 ώρες)
Αγγλική ιατρική ορολογία (2Χ30 ώρες)

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ, υπάρχει επίσης και στο site του ΕΚΑΒ www.ekab.gr).
2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (όχι μεγαλύτερο των 2 σελίδων).
3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών
4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 11-09-2018 ημέρα Τρίτη, με τους εξής τρόπους:

-αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., (αφού προηγηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του ΙΕΚ).

-ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Τρίτη 11/09/2018 και ώρα 14:00 μ.μ στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ.

-με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία θα επισυνάπτεται ως αρχείο (attachment) σε μορφή .pdf (προσοχή το αρχείο να έχει ονομασία) ΜΟΝΟ η αίτηση υποψηφιότητας (σαρωμένη – scan) έως την Τρίτη 11/09/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip, .rar, κλπ. Κάθε αίτηση που θα παραληφθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα αξιολογείται. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στη γραμματεία του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση τους.

ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527, Τηλ.: 2132143139 & 2132143137

e-mail: [email protected]

ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535, Τηλ.: 2310397155 & 2310397157

e-mail: [email protected]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή και, κατ’ επέκταση, απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για το Α΄ εξάμηνο προϋποθέτει τη συμπλήρωση του αριθμού καταρτιζομένων και έναρξης αυτών των τμημάτων.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας σε περισσότερα του ενός Παραρτήματα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ να αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Η προκήρυξη