Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση για την άσκηση δυο (2)  υποψήφιων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι (ασκούμενοι) δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, να υποβάλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη εργάσιμη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gοv.gr) ήτοι από 25/11/2019 έως 04/12/2019.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

–  Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).

– Το χρονικό διάστημα άσκησής τους έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών έπειτα από αίτηση του/της ασκούμενου/ης και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013.

– Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκκινεί την 1η Φεβρουαρίου 2020 και λήγει την 31 Ιουλίου 2020.

– Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, η έναρξη των οποίων ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Για τους/τις ασκούμενους/ες δικηγόρους θα οριστούν ως υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης δικηγόροι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία.

– Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο.

– Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/στην ασκούμενο/η σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του δικηγόρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει οριστεί ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης.

Η πρόσκληση

Αριθμ. 54385 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3186/02.08.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δυο (2) άτομα,

β. Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου κάθε έτους,

γ. Τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε τετρακόσια (400) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε  ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού και

δ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνους τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, τους δικηγόρους που υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία στην οποία απασχολούνται οι ασκούμενοι.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης  Ποιότητας της Περιφέρειας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στην οποία θα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης των ασκούμενων που θα επιλεγούν.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως