Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋποθέσεις για την άσκηση δυο (2)  υποψήφιων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΑριθμ. 54385 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3186/02.08.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δυο (2) άτομα,

β. Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου κάθε έτους,

γ. Τη μηνιαία αποζημίωσή τους σε τετρακόσια (400) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε  ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού και

δ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνους τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, τους δικηγόρους που υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία στην οποία απασχολούνται οι ασκούμενοι.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης  Ποιότητας της Περιφέρειας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στην οποία θα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία επιλογής και ενημέρωσης των ασκούμενων που θα επιλεγούν.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως