Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΑριθμ. 43806 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2889/05.07.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κ.Υ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ – Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος Α της 16992/6.2.2017 κοινής απόφασης όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε είκοσι πέντε (25) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους, σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για δυο (2) επιπλέον εξάμηνα, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

γ) Τα χρονικά διαστήματα έναρξης της άσκησης, στις 16 Ιανουαρίου και 16 Ιουλίου κάθε έτους και,

δ) Την αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε μήνα.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω, 16992/2017, απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αριθμ. 422 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 10/10.01.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων – Τροποποίηση υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος Α της 16992/6-2-2017 κοινής απόφασης όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε είκοσι (20) άτομα,

β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για δυο (2) επιπλέον εξάμηνα, μετά από αίτηση του υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

γ) τα χρονικά διαστήματα έναρξης της άσκησης, στις 16 Ιανουαρίου και 16 Ιουλίου,

δ) τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε μήνα».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω, με αριθ. 16992/2017, απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. 16992 – ΦΕΚ Τεύχος Β 766/10.03.2017
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τροποποιούμε την 16992/6.2.2017 κοινή απόφαση και ορίζουμε τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε είκοσι (20) άτομα.

(Αριθμ. 61833 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3641/27.08.2018)

β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν τη 16η Ιανουαρίου και τη 16η Ιουλίου κάθε έτους και,

γ) την αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το εν λόγω ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, θα καταβάλλεται κάθε μήνα.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την παρουσία όσων από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων από 09.00 έως 14.00. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναιΠροϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αμοιβή τους θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα, από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η με αριθ. 97994/29.11.2013 απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως