Μεταβίβαση μοτοσικλέτας. Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου. Άδεια «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»

Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, για τις ενάριθμες μοτοσικλέτες, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών και έκδοση άδειας «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». (Αριθμ. οικ. Α 36348/3425 – ΦΕΚ Β 2224 – 10.09.2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 16 του ν. 2753/1999 (Α΄ 249) με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία μεταβίβασης ενάριθμων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, όπως αυτή ισχύει.
2. Της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)» όπως ισχύει.
3. Της περίπτωσης εε της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων ? Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
4. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) με το οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Της υπ’ αριθμ. 329/3-07-2013 (Β΄ 1655) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως ισχύει.
8. Της υπ’ αριθμ. Α – οικ. 68631/5717/28-12-2007 (Β 4) «Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, για τα ενάριθμα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών» απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
9. Την ανάγκη προσκόμισης ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ενάριθμων μοτοσικλετών, για λόγους οδικής ασφάλειας.
10. Το γεγονός, ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:1. Κατά τη μεταβίβαση ενάριθμων μοτοσικλετών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, θα κατατίθεται, υποχρεωτικά, ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, από ΚΤΕΟ.

2. Το ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, θα κατατίθεται, εφόσον, η μοτοσικλέτα, υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό, με βάσει τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, θα τίθεται μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο της μοτοσικλέτας.

4. Παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας να εκδίδουν άδειες <<ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ>> στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες, λόγω μεταβίβασης, εφόσον παράλληλα με τα λοιπά δικαιολογητικά, δεν κατατίθεται ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης χωρίς την προσκόμιση του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, οι πινακίδες κυκλοφορίας θα κατατίθενται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα επαναχορηγούνται μαζί με το έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την προσκόμιση του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και αφού αφαιρεθεί η παρατήρηση <<ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ>>.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ