Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΚΕΘΕΑ Θεσσαλονίκης

Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΚΕΘΕΑ Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης

ΠΙΝΑΚEΣ ΘΕΣΕΩΝ

1. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων. Σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την προσπάθεια κοινωνικής ενσωμάτωσης με έμφαση στους κρατούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, μια ομάδα που εμφανίζει σοβαρά ελλείμματα σε βασικές γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041464, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (πλήρους απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΟΙΚΟ-ΘΕΣ

ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΣΥΜΒ-ΘΕΣ

ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΝΟΜ-ΘΕΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – software (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΠΛΗΡ-ΘΕΣ

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΦΙΛ-ΘΕΣ

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΜΑΘΗ-ΘΕΣ

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΘΕΑΤΡ-ΘΕΣ

ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (μερικής απασχόλησης) Θεσσαλονίκη 1 ΑΓΓΛ-ΘΕΣ

2. Η Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας παράλληλα με την εξάρτηση από ουσίες. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041522, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΨΥΧΤ-ΘΕΣ

ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΠΨΥΧΤ-ΘΕΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 2 ΨΥΧ-ΘΕΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΚΟΙΝ-ΘΕΣ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΚΛ-ΘΕΣ

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Θεσσαλονίκη 1 ΕΙΔΘΕ-ΘΕΣ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεσσαλονίκη 1 ΓΡΑΜ-ΘΕΣ

3. Η Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει ως βασικό στόχο την πρωτογενή φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων και των επιμέρους ομάδων εξαρτημένων ατόμων που διαβιούν στο δρόμο ή σε μη σταθερές συνθήκες διαβίωσης και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο. Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041485, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Κατηγορία – Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 3 ΨΥΧΚΜ-ΘΕΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη 1 ΔΙΛΟΚΜ-ΘΕΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 1 ΠΑΘΟΚΜ-ΘΕΣ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη 3 ΚΛΚΜ-ΘΕΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Θεσσαλονίκη 1 ΝΟΣΚΜ-ΘΕΣ

ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Θεσσαλονίκη 3 ΕΙΔΘΕΚΜ-ΘΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ, στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧ-ΘΕΣ) Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr)

Η προκήρυξη