Προσλήψεις στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προσλήψεις στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα  Αριθμός ατόμων

101 Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών Δήμος Θηβαίων Ν. Βοιωτίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  1

102 Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών ΤΕ Νοσηλευτικής  1

103 Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης ΤΕ Νοσηλευτικής 1

104 Κατάστημα Κράτησης Χανίων Δήμος Χανίων Ν. Χανίων ΤΕ Νοσηλευτικής  1

105 Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου Δήμος Δωρίδος Ν. Φωκίδας ΤΕ Νοσηλευτικής  1

106 Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα Δήμος Ωρωπού Ν. Αττικής ΤΕ Νοσηλευτικής  1

107 Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας Δήμος Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας ΤΕ Νοσηλευτικής  1

108 Κατάστημα Κράτησης Κώ Δήμος Κώ Ν. Δωδεκανήσου ΤΕ Νοσηλευτικής  1

109 Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης Δήμος Τρίπολης Ν. Αρκαδίας ΤΕ Νοσηλευτικής  1

110 Κατάστημα Κράτησης Χίου Δήμος Χίου Ν. Χίου ΤΕ Νοσηλευτικής  1

111 Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου Δήμος Ναυπλιέων Ν. Αργολίδας ΤΕ Νοσηλευτικής  1

112 Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού Δήμος Κορυδαλλού Ν. Αττικής ΔΕ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ  2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, υπ’ όψιν κου Παναγιώτη Καινούργιου, (τηλ. επικοινωνίας: 213 -1307033).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα Καταστήματα Κράτησης: Γυναικών Ελεώνα Θηβών, Νιγρίτας, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Μαλανδρίνου, Κέρκυρας, Κώ, Τρίπολης, Χίου και Ναυπλίου, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Βισαλτίας, Δωρίδος, Θεσσαλονίκης, Θηβαίων, Κέρκυρας, Κορυδαλλού, Κώ, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Χανίων, Χίου και Ωρωπού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προκήρυξη