Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων – 2 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα.

1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δήμος Τρικκαίων).

1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Δήμος Καλαμπάκας)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ. Καλαμάτα, αρ. 3 – Τ.Κ. 42131 – Τρίκαλα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, υπόψιν κ. Μαρίας Θεοφάνους και κ. Φωτεινής Μαντζάνα (τηλ. επικοινωνίας: 24310 76647).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Τρικάλων, Αρχαιολογικός Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων: Τρικκαίων και Καλαμπάκας στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

– – – – –
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού 2 ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το υποέργο 2 «Εργασίες Αρχαιολογίας» στο έργο «Αντικατάσταση και Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 15-11-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από της πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή της θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας της στην ακόλουθη διεύθυνση:Δ. Καλαμάτα, αρ. 3, Τ.Κ. 42131 – ΤΡΙΚΑΛΑ απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κ. Μαρία Θεοφάνους & κ. Φωτεινή Μαντζάνα (τηλ. επικοινωνίας: 2431076647),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 04-12-2017 έως 08-12-2017).

Προσλήψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους, διατηρητέα ιστορικά μνημεία