Προσλήψεις στον Δήμο Κρωπίας – 14 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κρωπίας

Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 1940θ, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρμόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 ή 180) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα τριών (13) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 2µηνης διάρκειας προσωπικού κλάδου ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων για το 1ο και 2ο Κοιµητήριο Κρωπίας.

9 ΥΕ Εργατών Κοιµητηρίων.

4 ΥΕ Βοηθών Οικοδόµων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βας. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19400, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ στον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν Κάρολο ή στη προϊσταµένη κα. Καζαντζή Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας, δηλαδή έως και τη ∆ευτέρα 31 Ιουλίου 2017.