Προσλήψεις στον Δήμο Σικυωνίων

O ∆ήµος Σικυωνίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός ατόµου – εργατών γενικών καθηκόντων (υδρονοµέων) κατηγορίας ΥΕ17.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Σικυωνίων (∆/νση: Γ.Γεννηµατά 2, ισόγειο, τηλ.:27423-60148) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και αρµόδια για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βλάσιος Γεωργίου.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες