Προσλήψεις στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στους νομούς Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Αχαΐας, Ρεθύμνου

Προσλήψεις στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στους νομούς Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Αχαΐας, Ρεθύμνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Ιωαννίνων, Λάρισας και Καλαμπάκας που εδρεύουν στους νομούς Ιωαννίνων, Λάρισας και Τρικάλων και των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας και Ρεθύμνου που εδρεύουν στους νομούς Αχαΐας και Ρεθύμνης, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα (δήμος Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων ΔΕ Φυλάκων* 9 μήνες 3

102 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα (δήμος Ιωαννιτών) Ν. Ιωαννίνων ΔΕ Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος – Τυροκόμος 9 μήνες 1

103 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα (δήμος Λαρισαίων) Ν. Λάρισας ΔΕ Φυλάκων* 9 μήνες 4

104 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Καλαμπάκα (δήμος Μετεώρων) Ν. Τρικάλων ΔΕ Ξυλογλύπτης 9 μήνες 1

105 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ρεθύμνου (δήμος Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 8 μήνες 1

106 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ρεθύμνου (δήμος Ρεθύμνης) Ν. Ρεθύμνης ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων Τροφίμων 8 μήνες 1

107 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αχαΐας (δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 8 μήνες 1

108 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αχαΐας (δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων Τροφίμων 8 μήνες 1

109 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αχαΐας (δήμος Πατρέων) Ν. Αχαΐας ΔΕ Δειγματολήπτης 8 μήνες 1

* ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Στα καθήκοντα της ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων πέραν της επιστασίας των οικότροφων μαθητών περιλαμβάνεται και η φύλαξη των εγκαταστάσεων καθημερινά όλο το εικοσιτετράωρο (απογευματινά – νυχτερινά – Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες). Για την απασχόληση των προσλαμβανομένων κατά τα Σάββατα ή τις Κυριακές θα χορηγείται υποχρεωτική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό).

2. Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχολούνται με εναλλασσόμενες βάρδιες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, υπόψιν κας Ελένης Ασημακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-8392068).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Ιωαννιτών, Λαρισαίων, Μετεώρων, Πατρέων και Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προκήρυξη