Προσλήψεις στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατό δέκα οκτώ (118) ατόμων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της» το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 23-10-2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνσηΥπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, και ώρες 9.00 με 15.00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κ. Γεωργίου Παραμανίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9285109, 210-9285106, 210-9285151, 2109-285129, 210- 9285145). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας μας στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745) και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, και Περάματος, Χαϊδαρίου, Ωρωπού, Ελευσίνας, Ραφήνας – Πικερμίου, Λαυρεωτικής, Δέλτα, Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Κατερίνης, Σερρών, Παιονίας, Δράμας, Καβάλας, Τανάγρας, Θηβαίων, Χαλκιδαίων, Λαρισαίων, Τρικκαίων, Πωγωνίου, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας και Ζηρού, στα γεωγραφικά όρια των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό που θα προσληφθεί, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το κείμενο της προκήρυξης